Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (31094), en over:

- de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van zorg in het kader van preventie (31094, nr. 22);

- de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van acute zorg (31094, nr. 23);

- de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van ziekenhuisopnames (31094, nr. 24);

- de motie-Kant over een nieuw compensatiemodel voor chronisch zieken (31094, nr. 25);

- de motie-Kant over het uitzonderen van het eigen risico van die vormen van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt (31094, nr. 26);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over hulpmiddelen als criterium voor compensatie (31094, nr. 28);

- de motie-Van der Veen c.s. over optimale afbakening van de groep met onvermijdbare ziektekosten (31094, nr. 29, herdruk).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 10, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 31 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Nu het amendement op stuk nr. 21 is aangenomen, vervallen de amendementen op de stukken nrs. 13 en 16.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 34) tot het invoegen van drie nieuwe artikelen IA/IC.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft drie grote bezwaren tegen het voorliggende wetsvoorstel. Het eerste bezwaar is dat het onzorgvuldig is behandeld en onzorgvuldig in elkaar zit. Laat ik het maar gewoon zeggen: het is broddelwerk en wij wensen daarvoor geen verantwoordelijkheid te nemen.

Het tweede bezwaar is dat eerdere voorstellen over eigen betalingen in de zorg allemaal waren gedoemd te mislukken. Waarom zal dit voorstel wel lukken? De minister vatte mijn historisch overzicht daarover in de eerste termijn samen als: je moet toch wel een malloot zijn om weer zoiets te proberen. Zo had ik het niet verwoord, maar ik vind het een prachtige samenvatting.

Het derde en belangrijkste bezwaar is dat mijn fractie tegen de no-claim en tegen een eigen risico is. Dit wetsvoorstel ruilt de no-claim in voor een eigen risico. Wij wensen niet uit twee kwaden te kiezen en zullen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Het goede nieuws van dit wetsvoorstel is dat de no-claim wordt afgeschaft. Het minder goede nieuws is – ik druk mij rustig uit – dat er een eigen risico voor in de plaats komt, ongeclausuleerd en wel. Doorslaggevend is de rommelige regeling van de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten, die zoals u weet ook niet in lijn is met wat er bij buitengewone uitgaven gebeurt, maar daarover zullen wij donderdag debatteren. Wij stemmen dus tegen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Vrijheid is tegen het eigen risico in de zorg. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor een vrouw die met een knobbeltje in haar borst blijft rondlopen of voor een man met pijn op de borst, alleen maar omdat er een soort perverse prikkel zou zijn. De besparingen zijn onduidelijk. Daarnaast wordt een enorme bureaucratische totempaal opgetuigd. Wij kunnen hier niet mee instemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Omtzigt c.s. (stuk nr. 30, I en II), het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 21) en het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant (31094, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31094, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31094, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31094, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31094, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31094, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (31094, nr. 29, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt van 15.55 uur tot 16.25 uur geschorst.

Naar boven