Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de JBZ-raad, te weten:

- de motie-Kuiken c.s. over het benoemen van illegale wapenhandel als speerpunt van het Sloveense voorzitterschap (23490, nr. 469);

- de motie-Pechtold over evaluatie van het Europese antiterrorismebeleid (23490, nr. 470);

- de motie-Pechtold over gebruikmaking van de passerelle-bepaling (23490, nr. 471).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Kuiken c.s. (23490, nr. 469).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold (23490, nr. 470).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (23490, nr. 471).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven