Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over contraseign eventueel initiatiefvoorstel referendumwet, te weten:

- de motie-Van Bommel over het voornemen van de regering het initiatiefwetsvoorstel niet te ondertekenen (31091, nr. 7).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven