Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen, te weten:

- de motie-Irrgang/Vendrik over een actieplan om de topinkomens aan te pakken (31200, nr. 42);

- de motie-Weekers over de omkeerregel in het pensioensysteem (31200, nr. 43);

- de motie-Weekers over de fiscale behandeling van de eigen woning (31200, nr. 44);

- de motie-Weekers over alternatieven voor de vliegtaks (31200, nr. 45);

- de motie-Tony van Dijck over het niet nemen van additionele lastenverzwarende maatregelen (31200, nr. 46);

- de motie-Tony van Dijck over het ongedaan maken van de salarisverhoging van ministers (31200, nr. 47);

- de motie-Tony van Dijck over het ongedaan maken van de vliegbelasting (31200, nr. 48);

- de motie-Ouwehand over rechtvaardig toepassen van het principe "de vervuiler betaalt" (31200, nr. 49).

(Zie vergadering van 3 oktober 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Weekers stel ik voor, zijn moties (31200, nrs. 43 en 44) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. De overwegingen van de motie-Weekers op stuk nr. 45 over alternatieven voor de vliegtaks spreken ons zeer aan. Wij vinden dat er samen met Schiphol gekeken moet worden naar een goede inpassing. Het dictum van de motie gaat ons echter te ver. Daarom zullen wij ertegen stemmen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Vendrik (31200, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers (31200, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31200, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31200, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31200, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven