Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zwerfafval en verpakkingen, te weten:

- de motie-Van der Ham/Samsom over een verdeelsleutel voor de kosten voor beheer van zwerfafval (28694, nr. 44);

- de motie-Van der Ham/Neppérus over compensatie voor producenten en importeurs van statiegeldverpakkingen (28694, nr. 45);

- de motie-Van der Ham over continueren van het statiegeldsysteem voor grote drankverpakkingen (28694, nr. 46);

- de motie-Duyvendak over handhaving van statiegeld op grote petflessen (28694, nr. 47);

- de motie-Duyvendak over handhaven van artikel 3 van het Besluit producentenverantwoordelijkheid (28694, nr. 48);

- de motie-Neppérus c.s. over naleving van de raamovereenkomst tussen VROM, bedrijfsleven en VNG (28694, nr. 49);

- de motie-Madlener over de reserves van de productstichtingen (28694, nr. 50);

- de motie-Madlener over de omvang van het fonds van de productstichting Bruingoed (28694, nr. 51);

- de motie-Vietsch c.s. over convenant over het gescheiden ophalen van afval (28694, nr. 52);

- de motie-Poppe over verrekening van de verpakkingenbelasting met de afvalstoffenheffing (28694, nr. 53);

- de motie-Poppe over niet doorberekenen van meerkosten aan huishoudens voor het schoonhouden van de publieke ruimte (28694, nr. 54);

- de motie-Poppe c.s. over heroverwegen van de heffing op karton en papier (28694, nr. 55).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Van der Ham/Samsom (28694, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Neppérus (28694, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (28694, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (28694, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (28694, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Neppérus c.s. (28694, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (28694, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (28694, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vietsch c.s. (28694, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (28694, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (28694, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe c.s. (28694, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven