Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over een gemeenschappelijk Europees asielsysteem, te weten:

- de motie-Fritsma over het niet deelnemen aan de ontwikkeling van een geharmoniseerd Europees asielbeleid (22112,23490, nr. 569).

(Zie vergadering van 3 oktober 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven