Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. vier koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen (31219);

Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (31220);

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (PbEU L 114) (31221);

Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (31226).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van Verdrag van het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs (30952, nr. 5);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen; Canberra, 1 maart 2007 (Trb. 2007, 91 en 142) (31218, R1831);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van Australië inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen; Canberra, 1 maart 2007 (Trb. 2007, 90 en 143) (31222, R1832);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Georganiseerde criminaliteit in Nederland" (29911, nr. 8);

 • een, over de versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30143, nr. 14);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van rapportage Vreemdelingenketen (19637, nr. 1173);

 • een, over afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer (30815, nr. 9);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van het onderzoeksrapport "Melden, niet voor niets" (29628, nr. 55);

 • een, over de wijziging van de Brandweerwet (30875, nr. 8);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, over ter beschikking staande militaire capaciteiten voor civiele rampenbestrijding (26956, nr. 52);

vier, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake reactie op een drietal rapporten (31200-IV, nr. 5);

 • een, inzake de amendementen van Neppérus, Van Heugten en Van Leeuwen (30938, nr. 21);

 • een, over de elektronische overheid (29362, nr. 126);

 • een, over de regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines (31200-VII, nr. 5);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, over de bestrijding van bovenregionale criminaliteit (29628, nr. 54);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de nieuwe emancipatienota (30420, nr. 50);

 • een, ten geleide van aanbieding Beleidsdoorlichting (30420, nr. 51);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van het onderzoeksrapport van Regioplan "samenstelling schoolbesturen" (27923, nr. 43);

 • een, ten geleide van het onderzoeksrapport van Regioplan "Basisgegevens Kinderopvang" (28447, nr. 148);

 • een, ten geleide van twee rapporten over de kwaliteit van het onderwijs (31200-VIII, nr. 12);

vijf, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Eurogroep en Ecofin (21501-07, nr. 576);

 • een, over de vraag van het lid Irrgang (SP) bij het overleg van de Ecofin Raad (21501-07, nr. 577);

 • een, over het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (30850, nr. 26);

 • een, ten geleide van reactie op het REA-advies "Van de verdeling komt de winst" (31200, nr. 40);

 • een, over de aangenomen motie-Van Geel c.s. (31200, nr. 41);

drie, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, inzake belastingregelingen voor ondernemingen (30572, nr. 27);

 • een, inzake de resultaten onderzoek naar de effecten van de invoering van een vliegbelasting (31205, nr. 5);

 • een, over het instellen Domeinen als baten-lastendienst (31223);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, over de inzet van extra eenheden in Uruzgan (27925, nr. 273);

 • een, ten geleide van de eindevaluatie EUFOR RD Congo (29521, nr. 45);

 • een, over de voortgang bezwaaronderzoek (31200-X, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de behoeftestelling voor apparatuur en software voor F-16 gevechtsvliegtuig (26488, nr. 62);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het werkprogramma "Schoon en Zuinig" (30800-XI, nr. 127);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over de voortgang van de uitvoering van de woningbouwafspraken (27562, nr. 11);

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (28325, nr. 52);

 • een, over het Koninklijk Jachtdepartement (31031, nr. 18);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de veiligheid van de Betuweroute (22589, nr. 291);

 • een, ten geleide van de 22ste voortgangsrapportage van de Betuweroute (22859, nr. 292);

 • een, over de voortgang van het project Mainportontwikkeling Rotterdam (24691, nr. 87);

 • een, ten geleide van de zesde voortgangsrapportage project Geluidsisolatie Schiphol (26959, nr. 124);

 • een, inzake de Jaarverslagen Verkeer en Waterstaat in Infrastructuurfonds (31200-XII, nr. 5);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de instelling van een commissie over de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust (27625, nr. 104);

 • een, over het programma "Ruimte voor de Rivier" (30080 en 18106, nr. 30);

een, van de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, ten geleide van het rapport "Evaluatie fiscale regelingen" (31200-XII, nr. 4);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de marktwerking (24036, nr. 337);

 • een, over de naleving van de Europese aanbestedingen (30501, nr. 17);

een, van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van eindrapportage "Emancipatiebeleid en 'gender mainstreaming' bij het ministerie van Economische Zaken" (30420, nr. 52);

vijf, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr. 64);

 • een, over het uitstel van de inwerkingtreding Wet gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr. 65);

 • een, over de langetermijnstrategie met betrekking tot de visserijsector (29675, nr. 28);

 • Lijst van ingekomen stukkeneen, over de uitvoering van de motie-Mastwijk c.s. (31200-XIV, nr. 15);

 • een, inzake de reactie van het kabinet conclusies in de Natuurbalans 2007 (31146, nr. 3);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van rapport van het Uitvoeringsbesluit werknemersverzekeringen (17050, nr. 341);

 • een, inzake participatie van jongeren met een beperking (31224);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Kwartaalbericht Arbeidsmarkt 2007 (29544, nr. 110);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de uitvoering van de vermogenstoets (30545, nr. 35);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de problematiek bij een viertal ambulancestichtingen (25999, nr. 11);

 • een, over de verdere versterking van de huisartsenzorg (29247, nr. 52);

 • een, over het verzwaren incassoregime premie en nadere maatregelen zorgverzekering (30918, nr. 26);

 • een, over het ministerieel plan bloedvoorziening (31200-XVI, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over eerstelijns seksualiteitshulpverlening (29220, nr. 11);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, ten geleide van actieplan "Professionalisering in de Jeugdzorg" (29815, nr. 116);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen" (31215).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over uitnodiging workshop inzake nucleaire brandstofvoorziening;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het lotingsysteem bij studie geneeskunde;

 • een, over de onafhankelijkheid van onderzoek;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beantwoorden brief van mevrouw De Waal;

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over het gesprek met de contactgroep "Met Man en Macht";

 • een, over de uitkomsten onderzoek Inspectie Militaire gezondheidszorg;

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over duurzame stedelijke ontwikkeling G27-steden;

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het station Zevenaar Oost;

 • een, over de klachten NS betreffende de zomerdienstregeling op het traject Rijswijk-Laan van NOI;

 • een, ten geleide van brief Bouwhuis inzake maximumsnelheid bromfiets;

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het bezoek van OESO-delegatie aan Nederland;

 • een, over de toestemming UWV rondetafelgesprek Wajong;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van Verzamelbrief aan gemeenten;

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de brief van het Centrum Eetstoornissen Ursula;

 • een, ten geleide van van afschrift van brieven aan Erasmus MC en Nederlandse Vereniging Thoraxchirurgie;

 • een, over de financiering casemanagement mensen met dementie;

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de gehandicaptenzorg;

 • een, inzake reactie op het rapport "School en werk voor mensen met een beperking".

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de heer en mevrouw Klaassen, over de Bijlmervliegramp.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie:

 • - Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (31227);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (31226).

Naar boven