Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening) (30938), en over:

- de motie-Van Leeuwen over de ontwikkeling van structuurvisies (30938, nr. 18).

(Zie vergadering van 26 september 2007.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Hoewel de fractie van de ChristenUnie wel enig gevoel heeft bij het amendement van mevrouw Neppérus, zal zij er niet voor stemmen als het vandaag in stemming wordt gebracht. Het amendement staat op gespannen voet met het gesloten bestuursakkoord. Dat is een akkoord waar wij blij mee zijn, na alle jaren waarin wij met de ruggen naar elkaar stonden.

Daarnaast is mijn fractie van mening dat de discussie over de toekomst van de WGR-plusregio's dient plaats te vinden bij de evaluatie. Die discussie hoort thuis bij Binnenlandse Zaken. Het gaat de ChristenUnie om de versterking van de rol van de gemeenten. Om die reden hebben wij samen met de PvdA-fractie een amendement ingediend dat vandaag ook in stemming zal worden gebracht.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Neppérus c.s. (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Heugten (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Heugten c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de tweede nader gewijzigde amendementen-Neppérus c.s. (stuk nr. 17, I tot en met VI) en de amendementen-Van Heugten c.s. (stuk nr. 15, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (30938, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven