Aan de orde zijn de stemmingen over de voorstellen in de bijlage bij de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060, nr. 1).

(Zie vergadering van 13 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor het burgerinitiatief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Naar boven