Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (31200 XVI),

te weten:

- de motie-Kant over een medication review (31200 XVI, nr. 43);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over voorstellen voor innovatie in de zorg (31200 XVI, nr. 62);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over een plan van aanpak arbeidsmarktbeleid in de zorg (31200 XVI, nr. 63).

(Zie vergadering van 27 november 2007.)

De voorzitter:

De motie-Kant (31200-XVI, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een evaluatiemoment met betrekking tot medicatie, oftewel een "medication review", nuttig is om overmatig medicijngebruik tegen te gaan en de medicatieveiligheid te verbeteren;

verzoekt de regering, na de uitslag van lopende pilots mogelijke vervolgstappen in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 107 (31200-XVI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kant (31200-XVI, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31200-XVI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31200-XVI, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven