Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het volgende voorstel van (rijks)wet Goedkeuring van:

de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 297);

het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing van het uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 juni 1980, met bijlagen (Trb. 2004, 299);

de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 298);

het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te 's-Gravenhage op 12 juni 1981, met bijlagen (Trb. 2004, 300) (31307 (R1842).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

Vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, conferentie clustermunitie in Wenen (21501-02, nr. 781);

 • een, over uitvoering motie-Van Gennip c.s. (21501-01 en 31200-V, nr. 782);

 • een, over begeleiding Nederlandse gedetineerden in het buitenland (30010, nr. 6);

 • een, inzake evaluatie FOL-Verdrag (31200-V, nr. 64);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Van Gennip (31263, nr. 3);

vier, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van agenda Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 780);

 • een, over de tweede lezing van de ontwerpbegroting voor 2008 (21501-07, nr. 589);

 • een, kabinetsstandpunt uitkomsten Midden-Oostenconferentie (23432, nr. 246);

 • een, over het uitbreidingspakket Europese Commissie (23987, nr. 74);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van verslag Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 779):

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de uitvoering motie-Szabó startsubsidie Stichting PUA (31200-V, nr. 65);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding zes fiches (22112, nr. 595);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over versterking positie slachtoffer (30143, nr. 25);

 • een, ten geleide van derde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld (30388, nr. 23);

 • een, ten geleide van verslag AO over de dienstplicht in Turkije (31088, nr. 4);

 • een, over de oorzaken en gevolgen van groepsverkrachtingen (31200-VI en 30420, nr. 94);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van Inspectiejaarplan voor2008 Inspectie van de Sanctietoepassing (24587, nr. 238);

 • een, inzake het kabinetsstandpunt over Bruikbare rechtsorde (29279, nr. 61);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over Beleidsplan Crisisbeheersing (26956, nr. 54);

 • een, ten geleide van rapport "Operationele Prestaties Brandweer 'Opkomsttijden"' (30875 en 29517, nr. 12);

 • een, over instelling werkmaatschappij als baten-lastendienst (31306);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van aanbieding WODC-rapport: Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving (31200-IV, nr. 24);

twaalf, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de voortgang Lissabondoelstellingen (21501-34 en 31200-VIII, nr. 86);

 • een, ten geleide van verslag Europees Onderwijs, Jeugd en Cultuurraad (21501-34, nr. 87);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Anker (28989, nr. 60);

 • een, over de herziening van het beeldende kunstbeleid (28989, nr. 61);

 • een, inzake instelling Commissie "Ruim baan voor talent" (29388, nr. 14);

 • een, over de uitkomsten van de Benchmarks (29546 en 29362, nr. 15);

 • een, ten geleide van ontwerpbesluit houdende wijziging van het uitvoeringsbesluit WHW (29853 en 31288, nr. 36);

 • een, inzake toelichting op de R&D-uitgaven (31200-VIII, nr. 63);

 • een, over de verschuiving op de OCW-begroting (31200-VIII, nr. 65);

 • een, inzake advies van de Commissie Ontwikkeling Nederlands Canon inzake En Toen.nu en verder (31200-VIII, nr. 76);

 • een, inzake beantwoording vragen Mediabegroting-2008 (31200-VIII, nr. 77);

 • een, over de voortgang toezeggingen 1002 en 1237 (31288, nr. 13);

negen, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de uitwerking passend onderwijs (27728, nr. 101);

 • een, over het Experiment passend onderwijs (29461 en 31224, nr. 39);

 • een, over de stand van zaken diverse moties toezeggingen inzake het voortgezet onderwijs (30988, nr. 14);

 • een, over debat algemene financiële beschouwingen (31200-VIII, nr. 64);

 • een, over de lichamelijke opvoeding door pabo's (31200-VIII, nr. 71);

 • een, over het internationaal vergelijkende onderzoek (31200-VIII, nr.74);

 • een, over de Brede scholen bieden kansen (31200-VIII, nr. 75);

 • een, inzake reactie verzoek van de leden Ouwehand en Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 78);

 • een, ten geleide van rapport van het GION/Risbo "Innovaties in het voortgezet onderwijs" (31289, nr. 8);

een, van de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake projectdirectie Leren&werken (30012, nr. 10);

vier, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de Nota Staatsdeelnemingenbeleid (28165, nr. 69);

 • een, inzake informatie over de gevoerde besprekingen fraudehulplijn "113" (28684, nr. 120);

 • een, over private equity hedgefondsen (31083, nr. 6);

 • een, inzake Evaluatie-instrument beleidsdoorlichting (31308);

een, van de minister van Defensie, inzake beantwoording motie-De wit (31200-XI, nr. 74);

elf, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van agenda Milieuraad (21501-08, nr. 257);

 • een, ten geleide van de agenda van de EU-Milieuraad (21501-08, nr. 258);

 • een, stand van zaken onderdelen asbestdossier (22343, nr. 183);

 • een, over de wettelijke plicht natte koeltoren (26442, nr. 35);

 • een, over de invulling toezegging nota Vital (26643, nr. 102);

 • een, over duurzaam storten van de Stichting Duurzaam Storten (27664, nr. 53);

 • een, over de voortgang mestbeleid (28385, nr. 94);

 • een, over de wet bodembescherming (29383, nr. 82);

 • een, inzake onderzoek bedrijfsvoering kerncentrale Borssele (30000, nr. 47);

 • een, inzake ontwerpregeling wijziging van de Regeling groenprojecten (31200-XI, nr. 72);

 • een, ten geleide van rapport "Politie in de slag met vuurwerk" (31200-XI, nr. 75);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, over een regionale strategie voor bedrijfsterreinen (31200-XI en 29435, nr. 73);

vijf, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over veiligheid bouwwerken (28325, nr. 66);

 • een, over de brand in het Catshuis (31200-XVIII, nr. 39);

 • een, over de ingediende amendementen begroting Wonen, Wijken en Integratie (31 00-XVIII, nr. 40):

 • een, inzake beantwoording vragen over de brand in het Catshuis (31 00-XVIII, nr. 45);

 • een, inzake beantwoording motie 31 00-XVIII nr. 22 (31200-XVIII, nr. 46);

zeven, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het oordeel op het MER Schiphol (29665, nr. 76);

 • een, inzake reactie op brief van de gemeente Kapelle aan de directie van NS (29984, nr. 107);

 • een, over de achtergrondrapporten van het KiM (29984, nr. 109);

 • een, over overboeking van € 35 naar hoofdwegen (31200-A, nr. 37):

 • een, ten geleide van rapport "Economic effects of including aviation in the European emissions trading scheme" (31252, nr. 3);

 • een, over het Mobiliteitsbeleid (31305);

 • een, ten geleide van rapportage Starten met de kilometerprijs (31305, nr. 2);

vijf, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake beantwoording vragen over postmarkt (30536, nr. 58);

 • een, inzake nadere informatie over de ontwikkelingen op de Duitse postmarkt (30536, nr. 59);

 • een, over bezoek met wethouders van de grote gemeenten aan India (31200-XIII, nr. 41);

 • een, over de inhoud SER-adviesaanvraag over globalisering ketenverantwoordelijkheid (31200-XIII, nr. 42);

 • een, over gebruik van herkenbare nummers voor telemarketeers (31200-XIII, nr. 44);

negen, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitkomsten Landbouw- en Visserijraad (21501-32, nr. 248);

 • een, ten geleide van agenda Raad van ministers van Landbouw en Visserij Europese Unie (21501-32, nr. 250);

 • een, over diervoederbeleid (26991, nr. 159);

 • een, over verlenging van de bewaartermijnen kadavermateriaal (27495, nr. 39);

 • een, over mededeling over de zogenaamde health check van het gemeenschappelijke Landbouwbeleid (28625, nr. 54);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Atsma (28385, nr. 95);

 • een, over de stand van zaken herziening van het preventiebeleid (29683, nr. 15);

 • een, inzake reactie op de brief van LTO Noord (30825, nr. 9);

 • een, over de nadere communicatie ambtgenoot in Namibië de heer Iyambo (31200-XIV, nr. 155);

acht, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van Meerjarenstrategie 2008-2011 en het jaarplan 2008 van de Arbeidsinspectie (25883, nr. 122);

 • een, over de gang van zaken verkoop van Optas NV aan AEGON Nederland (28294, nr. 32);

 • een, inzake kabinetsreactie brief van de Regiegroep Grijswerk (29544 en 27046, nr. 129);

 • een, over de ontwikkeling van de armoedeval (31200-XV, nr. 54);

 • een, over wijzigingen in de Pensioenwet (31220, nr. 25);

 • een, over de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (31283 en 29427, nr. 5);

 • een, ten geleide van verslag wetsvoorstel Enige wijzigingen in de Pensioenwet (31226, nr. 23);

twee, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de afstemming van werkzaamheden van CWI, UWV en gemeenten (26448, nr. 347);

 • een, over modernisering van het arbeidsrecht (29544 en 31200-XV, nr. 127);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de zevende rapportage van het UWV en de Belastingdienst (26448, nr. 346);

vier,van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Verkenning ketensamenwerking opsporing in het domein van SZW" (17050, nr. 345);

 • een, over de aangenomen motie-Van Geel c.s. armoedebestrijding voor met name kinderen (24515 en 31200, nr. 121);

 • een, over de oplossing voor contractanten van Vitens (24515, nr. 122);

 • een, kabinetsreactie RWI-advies "Huis houden op de markt2" (29544, nr. 128);

zeven, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de regeling tot een rookvrije horeca (22894 en 31200-XVI, nr. 150);

 • een, ten geleide van jaarverslag Convenant Overgewicht en tussentijdse evaluatie Convenant Overgewicht (22894, nr. 151);

 • een, over de registratieplicht voor de privéklinieken in wetgeving (27295, nr. 92);

 • een, over de gevolgen van het fuseren van maatschappen (27295, nr. 93);

 • een, inzake beantwoording vraag "Hoe er voor te zorgen dat kleine ziekenhuizen net gedupeerd raken door de nieuwe financieringsystematiek omdat de bereikbaarheidstoeslag vervalt" (27295, nr. 94);

 • een, inzake advies "Gevolgen van rampen voor de gezondheid op middellange termijn" (29247, nr. 55);

 • een, over de uitkomsten afgeronde verbeteracties subsidiebeheer (31200-XVI, nr. 90);

zeven, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake reactie op vragen gesteld op dinsdag 27 november 2007 (24170, nr. 79);

 • een, over de hoogte van de persoonlijke kilometerbudgetten voor het bovenregionaal vervoer (25847, nr. 51);

 • een, over onzichtbaar geweld in huiselijke kring (28345 en 22894, nr. 51);

 • een, over de brief "Koers op kwaliteit" (28439, nr. 22);

 • een, over de uitvoering van de Regeling waardering mantelzorgen (30169 en 31200-XVI, nr. 12);

 • een, over "Werken aan de zorg" (30186, nr. 64);

 • een, ten geleide van rapport ernstig incident in juni 2006 mishandeling baby door een vader (31015 en 31001, nr. 26);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, over het overleg tussen IPO en William Schrikker Groep (31200-XVII, nr. 31);

een, van het Presidium, over gewijzigde motie-Timmermans c.s. (30303, nr. 24);

een, van de vaste commissie voor Justitie, inzake voorstel voor een Kaderbesluit bestrijding terrorisme (31304, nr. 3);

een, van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het Witboek Sport (31303, nr. 2);

twee, van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets, te weten:

 • een, Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (COM (2007) 650) (31304, nr. 2);

 • een, inzake Subsidiariteitstoets Witboek Sport (31303, nr. 3).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de WBSO;

 • een,over de brief aan Retail Partners Nederland;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake technische briefing Bio-based Economy.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief, van de staatssecretaris van Defensie, inzake uitkomst onderzoek Inspectie Militaire Gezondheidszorg.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

5. een brief, van de vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen, inzake de "Consensus Rijkswetten".

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.

Naar boven