Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (31200 VIII),

te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een schot in de lumpsumfinanciering tussen het onderwijspersoneel en het overige deel (31200 VIII, nr. 87);

- de motie-Jasper van Dijk over een koppeling tussen beloning en opleiding (31200 VIII, nr. 88);

- de motie-Jasper van Dijk over versterking van de volwasseneneducatie (31200 VIII, nr. 89);

- de motie-Jasper van Dijk over het streven om de onderwijsuitgaven op het OESO-gemiddelde te brengen (31200 VIII, nr. 90);

- de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over recht doen aan extreme demografische ontwikkelingen per regio bij de nieuwe bekostigingssystematiek (31200 VIII, nr. 91);

- de motie-Dezentjé Hamming c.s. over de dekking van het plan "Leerkracht voor Nederland" (31200 VIII, nr. 92);

- de motie-Dezentjé Hamming/Van Miltenburg over verplichte aandacht in het voortgezet onderwijs aan homo- en biseksualiteit (31200 VIII, nr. 93);

- de motie-Dezentjé Hamming over de openstelling van roc's gedurende 52 weken per jaar (31200 VIII, nr. 94);

- de motie-Dezentjé Hamming over overgangstrajecten voor mbo'ers die een vervolgopleiding aan de pabo willen volgen (31200 VIII, nr. 95);

- de motie-Dezentjé Hamming/Koşer Kaya over een sluitend meerjarig financieel kader voor de kinderopvang (31200 VIII, nr. 96);

- de motie-Dezentjé Hamming over een taalscreening van alle kinderen van 3 jaar (31200 VIII, nr. 97);

- de motie-Dezentjé Hamming over een verplichte eindtoets taal op de basisschool (31200 VIII, nr. 98);

- de motie-Besselink c.s. over vaststelling van het macrobudget voor het mbo op basis van schooluitvalcijfers (31200 VIII, nr. 99);

- de motie-Kraneveldt-van der Veen over de doorontwikkeling van gezinsgerichte lesmethoden (31200 VIII, nr. 100);

- de motie-Bosma over het verzoek aan ministers en staatssecretarissen om hun kinderen op een zwarte school te plaatsen (31200 VIII, nr. 101);

- de motie-Dibi over inzicht in de financiering van het actieplan LeerKracht (31200 VIII, nr. 102);

- de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming over het uitvoeren van een verantwoording ex ante door de Rekenkamer (31200 VIII, nr. 103);

- de motie-Pechtold over een professioneel systeem van bij- en nascholing voor docenten (31200 VIII, nr. 104);

- de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming over een onderzoek naar het verplicht stellen van een zes op de eindlijst voor cruciale vakken (31200 VIII, nr. 105);

- de motie-Pechtold over het verplicht stellen van de Cito-toets (31200 VIII, nr. 106);

- de motie-Pechtold c.s. over voortzetting van de financiering van regionale samenwerkingsverbanden via het SBO (31200 VIII, nr. 107);

- de motie-Pechtold/Azough over het van rechtswege openstellen van erkenning en ouderschap voor de duomoeder (31200 VIII, nr. 108).

(Zie vergadering van 13 december 2007.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen over de motie van mevrouw Dezentjé Hamming op stuk nr. 93 bij de Onderwijsbegroting. In deze motie wordt verzocht om de kerndoelen zodanig aan te passen dat alle middelbare scholen verplicht aandacht besteden aan het onderwerp homo- en biseksualiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan. Wij zijn het op zich daarmee eens, maar de SP-fractie is van mening dat niet elk maatschappelijk onderwerp in de kerndoelen moet worden opgenomen. Niettemin achten wij de aanpak van homodiscriminatie zo belangrijk, dat wij voor deze motie zullen stemmen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31200-VIII, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31200-VIII, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31200-VIII, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31200-VIII, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer Voorzitterdat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31200-VIII, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming c.s. (31200-VIII, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming/Van Miltenburg (31200-VIII, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming/Koşer Kaya (31200-VIII, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Besselink c.s. (31200-VIII, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kraneveldt-van der Veen (31200-VIII, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma (31200-VIII, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31200-VIII, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31200-VIII, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming (31200-VIII, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31200-VIII, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31200-VIII, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Azough (31200-VIII, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven