Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kwaliteitszorg cure en care,

te weten:

- de motie-Van Gerven over medicatiefouten met NSAID's (28439, nr. 20);

- de motie-Schippers over omschakeling van productgerichte naar functiegerichte omschrijving (28439, nr. 21).

(Zie vergadering van 12 december 2007.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (28439, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers (28439, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven