Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312) (30863).

(Zie wetgevingsoverleg van 10 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven