Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2197

Aan de orde is de stemming over een aangehouden gewijzigde motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008, te weten:

- de gewijzigde motie-Neppérus/Spies over vrijstelling van de administratieve lasten van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (31200 XI, nr. 61).

(Zie vergadering van 13 november 2007.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Neppérus/Spies (31200-XI, nr. 61) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton aan elke producent of importeur dezelfde administratieve verplichtingen oplegt;

overwegende dat een klein deel van de producenten of importeurs verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de totale hoeveelheid verpakkingen op de Nederlandse markt;

overwegende dat het kabinetsbeleid er mede op is gericht om de administratieve lasten van ondernemers aanzienlijk terug te dringen;

overwegende dat het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton geen grens kent voor het van toepassing zijn van de administratieve verplichtingen gebaseerd op de hoeveelheid verpakkingen die door een producent of importeur op de markt wordt gebracht en dat de relevante EU-regelgeving zich tegen een dergelijke grens niet verzet;

verzoekt de regering, vanuit het oogpunt van doelmatigheid en het beperken van administratieve lasten het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zodanig te wijzigen dat een producent of importeur die jaarlijks minder dan 15.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt, vrijgesteld wordt van de administratieve verplichtingen uit het besluit betreffende de mededeling en de verslaglegging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (31200-XI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Neppérus/Spies (31200-XI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.