Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2182-2183

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden gewijzigde motie-Neppérus/Spies (31200-XI, nr. 61).

Ook stel ik voor, bij het voor hedenavond geagendeerde spoeddebat over de kilometerheffing spreektijden te hanteren van twee minuten per fractie en bij de voor morgen geagendeerde interpellatie-Wilders spreektijden van vier minuten per fractie.

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van donderdag en als hamerstuk te behandelen:

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31260, nrs. 2 tot en met 12).

Tevens stel ik voor om volgende week dinsdag te stemmen over:

  • - het wetsvoorstel Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844);

  • - de brief van de vaste commissie voor LNV over de behandeling van het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060, nr. 8).

Ten slotte stel ik voor om bij de voor deze week geagendeerde VAO's het zogenaamde kerstregime toe te passen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Vorige week heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland geschorst, waardoor het tijdelijk onmogelijk werd om ontheffing te verlenen voor de drukjacht op zwijnen. Ik heb toen in de regeling van werkzaamheden gevraagd wat de minister daarmee gaat doen. Zij heeft toen een brief aan de Kamer gestuurd, waarin staat dat zij dat zorgvuldig zal beoordelen. Ik zit nog steeds te wachten op die zorgvuldige beoordeling. Via u wil ik verzoeken om die zorgvuldige reactie te mogen ontvangen, en wel voor morgen 12.00 uur.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Langkamp.

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Een maand geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over de sponsoring door het ministerie van VWS van het televisieprogramma Babyboom. Ik zou onderhand de antwoorden wel eens willen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. In eerdere debatten in deze Kamer heeft de minister van BZK aangegeven, geen enkele reden te zien om dierenrechtenactivisme onder de noemer terrorisme te brengen. Desondanks kunnen wij vanaf deze week spotjes van Postbus 51 beluisteren, waarin dierenrechtenactivisme wel degelijk in één adem wordt genoemd met terrorisme. Ik krijg graag een reactie van het kabinet en een verantwoording van de ministers van Algemene Zaken, van BZK en van Justitie. Omdat de spotjes al worden uitgezonden en wij dat eigenlijk terug willen laten draaien, wil ik de reactie van de bewindslieden voor morgen 12.00 uur.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dezentjé Hamming (VVD) Voorzitter. Wij hebben uit de pers vernomen dat staatssecretaris Van Bijsterveld een akkoord heeft bereikt met de VO-raad in verband met de 1040-urennorm. Wij zouden het prettig vinden als de staatssecretaris ook de moeite nam om de Kamer te informeren over dat akkoord. Mede namens de SP vraag ik om een brief over de inhoud van dit akkoord. Wij willen die brief graag vanmiddag ontvangen.

Normaal gesproken gaan brieven aan één bewindspersoon altijd via de commissie, maar omdat er morgenavond een spoeddebat is, stel ik voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De heer Jan de Vries (CDA):

Voorzitter. Ik teken hierbij aan dat die brief niet automatisch wordt betrokken bij het spoeddebat, want daarvoor heeft de commissie reeds een eigenstandige procedure afgesproken.

De voorzitter:

Waarvan akte. Als mensen een brief hebben gehad, kan ik niet verhinderen dat zij lezen wat erin staat.

Gezien de lengte van de stemmingslijst doe ik het voorstel om alleen het nummer van de moties en de naam van de indiener op te lezen. Misschien kunnen de fractiesecretarissen even op het puntje van hun stoel gaan zitten om de lijst extra goed te volgen. Als wij dit niet doen, doen wij veel te lang over de stemmingen en zo veel tijd heb ik niet op de agenda.

Daartoe wordt besloten.