Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2187-2189

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over diverse onderwerpen rondom de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), te weten:

- de motie-Van Hijum c.s. over concrete maatregelen gericht op het activeren van jonggehandicapten (31224, nr. 4);

- de motie-Van Hijum over overheveling van een deel van het re-integratiebudget naar de post re-integratie Wajong (31224, nr. 5);

- de motie-Van Hijum/Heerts over een meer effectieve en transparante re-integratiemarkt (31224, nr. 6);

- de motie-Van Hijum/Heerts over beperking van de administratieve lasten voor werkgevers die jongeren met functiebeperkingen in dienst nemen (31224, nr. 7);

- de motie-Van Hijum c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor Wajongers die als zelfstandig ondernemer aan het werk willen gaan (31224, nr. 8);

- de motie-Leijten over voorstellen die leiden tot meer kansen op de arbeidsmarkt voor Wajongers (31224, nr. 9);

- de motie-Van Gent over het vergemakkelijken van de stap van Wajong-uitkering naar arbeidsmarkt (31224, nr.10);

- de motie-Van Gent over het verhogen van het aantal Wajongers dat bij de rijksoverheid werkt (31224, nr. 11);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van jobcoaches bij de onderwijsfase van Wajongers (31224, nr. 12);

- de motie-Blok over regelingen waarmee arbeidsgehandicapten geconfronteerd worden (31224, nr. 13);

- de motie-Blok over uitstel van de beslissing tot toelating tot de Wajong (31224, nr. 14);

- de motie-Heerts c.s. over de rol van gemeenten bij re-integratie van Wajong-gerechtigden (31224, nr. 15);

- de motie-Heerts c.s. over één nationale beoordelings- en indicatieorganisatie (31224, nr. 16);

- de motie-Heerts/Van Hijum over loonkostensubsidie voor het verschil tussen het cao-functieloon en de loonwaarde (31224, nr. 17);

- de motie-Heerts/Van Hijum over inkomensondersteuning die het beste past bij reactivering (31224, nr. 18).

(Zie vergadering van 21 november 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Hijum (31224, nr. 5) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31224, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SER aangeeft dat de individuele jongere met een beperking al in de onderwijsfase een goed beeld moet kunnen vormen van beroepsmogelijkheden die aansluiten bij de eigen competenties en vaardigheden;

constaterende dat jongeren met een beperking op arbeidsgebied pas na het afronden van de opleiding begeleiding van een jobcoach krijgen bij het kiezen en uitvoeren van een beroep;

constaterende dat lokaal reeds initiatieven door gemeenten, scholen, re-integratiebedrijven en het UWV worden genomen om jobcoaches bij de onderwijsfase te betrekken;

van mening dat de overgang van school naar werk goed hoort te verlopen en dat jobcoaches daarbij prima maatwerk bieden;

verzoekt de regering, lokale initiatieven te stimuleren waarbij jobcoaches reeds bij de onderwijsfase van jongeren met een beperking op arbeidsgebied betrokken worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (31224).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (31224, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Heerts (31224, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Heerts (31224, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (31224, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (31224, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31224, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31224, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31224, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blok (31224, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blok (31224, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerts c.s. (31224, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts c.s. (31224, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts/Van Hijum (31224, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heerts/Van Hijum (31224, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.