Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2191-2194

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (31200 VI), te weten:

- de motie-Verdonk/Fritsma over een pilot gesloten opvang voor AMV's (31200 VI, nr. 42);

- de motie-De Wit/Azough over hulp aan slachtoffers van financieel-economische misdaad (31200 VI, nr. 48);

- de motie-Van Velzen over een experiment met een vrij budget voor de reclassering (31200 VI, nr. 49);

- de motie-Van Velzen over een uniform systeem voor rechtshulp aan Nederlanders die in het buitenland betrokken raken bij strafzaken (31200 VI, nr. 50);

- de motie-Van Velzen over kostendekkende vormen van arbeid in detentie (31200 VI, nr. 51);

- de motie-Van Haersma Buma c.s. over een verbod van growshops (31200 VI, nr. 52);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over een financiële paragraaf bij de verbeterprogramma's voor justitiële jeugdinrichtingen (31200 VI, nr. 53);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over de te verwachten daling van rechtsbijstandspremies (31200 VI, nr. 54);

- de motie-Teeven over het in gebruik nemen van het geïntegreerd processysteem strafrecht (31200 VI, nr. 55);

- de motie-Teeven over het laten betalen van de eigen proceskosten door mensen die onherroepelijk zijn veroordeeld (31200 VI, nr. 56);

- de motie-Teeven over het vervallen van de verjaringstermijn voor de aangifte van seksueel misbruik (31200 VI, nr. 57);

- de motie-Teeven/Van der Staaij over de evaluatie van de Wet op de bescherming persoonsgegevens (31200 VI, nr. 59);

- de motie-Kamp over het strafbaar stellen van het tegenwerken van integratie (31200 VI, nr. 61);

- de motie-Kamp over een lik-op-stukbeleid voor ontspoorde jongeren (31200 VI, nr. 62);

- de motie-Kamp over een kwantitatieve doelstelling voor het terugbrengen van het aantal illegalen (31200 VI, nr. 63);

- de motie-Spekman c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor statushouders bij het vinden van een baan (31200 VI, nr. 64);

- de motie-Spekman/Anker over aanpassing van de Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen (31200 VI, nr. 65);

- de motie-De Roon over een internetsite met gegevens van veroordeelde daders van misdrijven (31200 VI, nr. 66);

- de motie-De Roon over het voorkomen dat overheidsorganen daders van misdrijven in hun criminele activiteiten faciliteren (31200 VI, nr. 67);

- de motie-De Roon over mogelijke consequenties voor een verantwoordelijke voor verlofverlening aan een tbs'er die een ernstig misdrijf pleegt (31200 VI, nr. 68);

- de motie-Fritsma over het volgen van het Italiaanse voorbeeld van het uitzetten van criminele Roemenen en Bulgaren (31200 VI, nr. 69);

- de motie-Fritsma over het omzeilen van het nationale toelatingsbeleid via EU-bepalingen (31200 VI, nr. 70);

- de motie-Fritsma over het direct terugsturen van vreemdelingen zonder een voor hen verplichte mvv (31200 VI, nr. 71);

- de motie-Anker c.s. over verbreding van het onderzoek naar strafbaarstelling van prostituanten (31200 VI, nr. 72);

- de motie-Anker c.s. over de opbrengst van zinvolle arbeid tijdens detentie (31200 VI, nr. 73);

- de motie-Azough over het direct starten van reclasseringstoezicht na het ontslag uit detentie (31200 VI, nr. 75);

- de motie-Azough over bescherming van de slachtoffers van mensenhandel (31200 VI, nr. 76);

- de motie-Azough/De Wit over wettelijke begrenzing van de duur van vreemdelingendetentie (31200 VI, nr. 77);

- de motie-Pechtold over risico's, effecten en kosten van voorgestelde maatregelen (31200 VI, nr. 78);

- de motie-Pechtold over een onderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleid (31200 VI, nr. 79);

- de motie-Van der Staaij c.s. over het plan van aanpak inzake schadelijke geweldsbeelden (31200 VI, nr. 80);

- de motie-Van der Staaij c.s. over een internationale autoriteit die toeziet op de naleving van het Haags Adoptieverdrag (31200 VI, nr. 81);

- de motie-Van der Staaij c.s. over het tegengaan van de praktijken van pooiers (31200 VI, nr. 82);

- de motie-Fritsma over een moslimimmigratiestop (31200 VI, nr. 83);

- de motie-Van Velzen/De Wit over de bezuiniging van 10 mln. op de rechtsbijstand (31200 VI, nr. 88).

(Zie vergadering van 22 november 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Fritsma stel ik voor, zijn motie (31200-VI, nr. 83) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Teeven/Van der Staaij (31200-VI, nr. 59) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2006 27% van de schade door winkelcriminaliteit door het eigen personeel wordt veroorzaakt en deze schade 170 mln. bedroeg;

constaterende dat ondanks de vele preventieve maatregelen door de branche interne fraude nog steeds een grote schadepost vormt en onrust veroorzaakt bij de medewerkers op de winkelvloer;

verzoekt de regering, direct voort te gaan met de evaluatie van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en deze op dusdanige wijze aan te passen dat de huidige aanpak middels het waarschuwingsregister kan worden voortgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (31200-VI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Verdonk/Fritsma (31200-VI, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (31200-VI, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-VI, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-VI, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-VI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (31200-VI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (31200-VI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (31200-VI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven (31200-VI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven (31200-VI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven (31200-VI, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Teeven/Van der Staaij (31200-VI, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamp (31200-VI, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (31200-VI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (31200-VI, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (31200-VI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spekman/Anker (31200-VI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (31200-VI, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (31200-VI, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (31200-VI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31200-VI, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31200-VI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31200-VI, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (31200-VI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (31200-VI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough (31200-VI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough (31200-VI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough/De Wit (31200-VI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31200-VI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31200-VI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31200-VI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31200-VI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (31200-VI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/De Wit (31200-VI, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.