Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2239-2241

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) (31270).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake beantwoording vragen van het lid Halsema (30891, nr. 43);

negen, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over het sluiten van een aantal uitvoeringsverdragen (23908, R1519, nr. 80);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek IJsland inzake privileges en immuniteiten voor verbindingsofficieren die door de Republiek IJsland bij Europol te 's-Gravenhage gedetacheerd worden; Reykjavik, 30 mei 2007 (Trb. 2007, 105) (31111, nr. 2);

 • een, ten geleide van Protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst, met bijlage en aanhangsel bij de bijlage; Genève, 6 december 2005 (31272, R1838);

 • een, ten geleide van Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland; 's-Gravenhage, 7 juni 2007 (Trb. 2007,125) (31274);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staten van Jersey inzake de toegang tot onderlinge overlegprocedures in verband met winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen en de toepassing van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling; 's-Gravenhage, 20 juni 2007 (31275);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staten van Jersey inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Den Haag, 20 juni 2007 (31276);

 • een, ten geleide van Zesde en Zevende Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Postunie van de Amerikaanse Staten, Spanje en Portugal; Panama, 12 september 2000, en Rio de Janeiro, 16 augustus 2005 (Trb. 2007, 195) (31280, R1839);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen; Lissabon, 30 september 2007 (31281);

 • een, ten geleide van Verdrag betreffende de privileges en immuniteiten van het Internationaal Strafhof; New York, 9 september 2002 (31282, R1840);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake de WRR Verkenning "From War to Rule of Law" (30075 en 31250, nr. 10);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over aanbieding documenten van nieuwe lidstaten EU (23987, nr. 73);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda van de Ecofin Raad (21501-07, nr. 583);

een, van de minister van Justitie, houdende aanwijzing van de voorwerpen bedoeld in artikel 16c (31200-VI, nr. 87);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over de inkoop van forensische zorg en strafrechtelijk kader (29452, nr. 76);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van Werkprogramma "Technology Assessment voor parlement en samenleving" (29338, nr. 67);

 • een, ten geleide van publicatie "Monumenten van Herrezen Nederland" (31200-VIII, nr. 34);

 • een, over de presentatieovereenkomst met de Nederlandse Publieke Omroep (31200-VIII, nr. 36);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over veiligheid in het onderwijs (29240, nr. 15);

 • een, houdende intrekking wetsvoorstel inzake Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de modernisering van de medezeggenschapsstructuur in de educatie en het beroepsonderwijs en de versterking van de positie van deelnemers (modernisering medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) (29371, nr. 13);

 • een, inzake de bekostiging van het UWC Maastricht (31200-VIII, nr. 35);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over de website www.geldwaardering.nl (31200-IXB, nr. 8);

 • een, ten geleide van twee rapporten (Beleidsdoorlichting Financiën) (31273);

een, van de minister en staatssecretaris van Defensie, inzake de beleidsbrief "Wereldwijd Dienstbaar" (31243 en 31200-X, nr. 4);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de aanschaf van 25 Bushmaster-patrouillevoertuigen (27925, nr. 277);

 • een, over o.a. de uitvoering motie-Harrewijn, de financiering van landmijnen, de exploitatiekosten van F-16 bewapening (31200-X, nr. 46);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (29383, nr. 80);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011 (31268);

 • een, over de gemeentelijke wijkactieplannen (30995, nr. 30);

 • een, over de particuliere woningvoorraad (31200-XVIII, nr. 8);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de Zuiderzeelijn (27658, nr. 35);

een, van de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de resultaten die het afgelopen jaar zijn geboekt in het kader van de netwerkaanpak (29644 en 29984, nr. 85);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Kant (24036, nr. 338);

 • een, over de resultaten van het compensatiebeleid 2006 (26231, nr. 14);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de problematiek van de lange en dure wachttijden bij 0900 nummers (30537, nr. 19);

 • een, over de geschillencommissie voor internet service providers (31200-XIII, nr. 40);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de Nederlandse inzet agenda Raad van Ministers voor Landbouw en Visserij (21501-32, nr. 247);

 • een, over de briefwisseling tussen de Europese Commissie en de dierenrechtenorganisatie de Animals (28286, nr. 88);

 • een, over de aanpak ingrepen pluimveehouderij (28286, nr. 89);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de agendering van prioritaire onderwerpen wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Sociale Zaken en Werkgelegenheid (30982, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake reactie rapport van de themacommissie ouderenbeleid (29549, nr. 13);

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het spoeddebat over het macroplafond van de regeling "toeslag extreme zorgbehoefte" (24170, nr. 78);

 • een, over de uitvoering van de ingediende motie-Van Miltenburg (29538, nr. 66):

 • een, inzake reactie op het rapport "School en werk voor mensen met een beperking" (31224, nr. 3);

vier, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, over het terugdringen van de regeldruk (29815, nr. 121);

 • een, over de positionering van de landelijke werkende (gezins)voogdij-instellingen (29815 en 31001, nr. 119);

 • een, over de aanpak van invoering van campussen (31001, nr. 35);

 • een, over het beleidsprogramma "Alle kansen voor alle kinderen" (31001, nr. 36);

een, van de Algemene commissie voor Jeugd en Gezin, over de wachtlijsten in de jeugdzorg (29815, nr. 120);

een, van de leden Waalkens en Snijder-Hazelhoff, inzake intrekking van het Voorstel van wet van tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen (30409, nr. 22);

een geleidende brief ten geleide van initiatiefnota van de leden Çörüz en Sterk "Gezin boven tehuis" (31279);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van aanbestedingsbeleid ministerie van BZK en KLPD (31207).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, over de brief van VNO en MKB-Nederland;

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake reactie op het artikel van P. Nieuwbeerta;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over aandacht voor "vergeten" groep oud-ambtenaren bij de gedeeltelijke reparatie van de gevolgen invoering zorgstelsel 2006;

een, van de minister van Financiën, ten geleide van verslag plenaire vergadering FATF;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van afschrift reactie op brief P.C.J. Muijzert;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake reactie op brief college van B&W gemeente Amersfoort;

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, inzake antwoord op vragen Landelijk Overleg Steunfuncties Woonwagenpark;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het verzoek VCK VenW over de brief Weesp inzake PSAA;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake uitnodiging Grüne Woche 2008;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over glutenvrij dieet;

 • een, over de brief van de Stichting Preconceptiezorg;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over Nederlands Platform Ouderen en Europa.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de staatssecretaris van Justitie, over een groep Dominicaanse asielzoekers op Schiphol.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

5. een brief van A.J. van Elck, over aanbieding pamflet "De burger in opspraak/de religiaal burger op inspraak".

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.