Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de thuiszorg, te weten:

- de motie-Van Miltenburg/Smits over een meldpunt voor klachten over wachtlijsten (30800 XVI, nr. 11);

- de gewijzigde motie-Kant c.s. over levering van geïndiceerde AWBZ-zorg (30800 XVI, nr. 13).

(Zie vergadering van 5 oktober 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Miltenburg stel ik voor, haar motie (30800-XVI, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kant c.s. (30800-XVI, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven