Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (30380), en over:

- de motie-Omtzigt/Koşer Kaya over avondspreekuren van huisartsen (30380, nr. 11);

- de motie-Timmer over een vergewisplicht in plaats van een identificatieplicht voor huisartsen (30380, nr. 14).

(Zie vergadering van 3 oktober 2006.)

De artikelen 1 tot en met 17a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 15) tot het invoegen van een artikel 17b.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 18 tot en met 26 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, de motie-Omtzigt/Koşer Kaya (30380, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Timmer (30380, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven