Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving (30678), en over:

- de motie-Verburg c.s. over handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (30678, nr. 11).

(Zie vergadering van 8 oktober 2006.)

Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl/Van Gent (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl/Van Gent (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (30678, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven