Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde.

Vragen van het lid Gerkens aan de minister van Justitie over het bericht dat er mogelijk volgend jaar al een heffing op onder andere mp3-spelers komt.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Misschien hebt u het gemist, maar de logge, onhandzame discman is uit. Dit apparaat, dat u wellicht in de trein hebt gezien, is niet meer. Mensen zetten hun cd'tjes tegenwoordig namelijk over op een handzame mp3-speler.

Mogelijk komt er al per 1 januari 2007 een heffing voor auteursrechten op de mp3-speler. Deze heffing, een compensatie voor gemiste auteursrechten, is onwenselijk en voorbarig. Op de eerste plaats is het voorbarig, omdat deze apparaten daardoor duurder worden dan in de ons omringende landen. Door op het internet te gaan winkelen, heb je die heffing van € 25 er zo uit. Het is dus slecht voor de middenstand. Op de tweede plaats moeten wij ons afvragen waar die heffing eindigt. De muziekbestanden die ik op mijn mp3-speler afspeel, kan ik namelijk ook op mijn mobieltje afspelen. Krijgen wij straks soms ook een heffing op mobieltjes? Op de derde plaats staat op dit moment het hele heffingensysteem ter discussie. Je zou dan namelijk dubbel moeten gaan betalen, want ook over de cd betaal je auteursrechten. Omdat de harddiskrecorder hier eveneens onder gaat vallen, betalen mensen die heffing ook voor hun eigen muziek en filmpjes.

Het is niet voor niets dat de Kamer op 30 november heeft uitgesproken dat er geen nieuwe heffingen op dragers mogen komen, voordat duidelijk is hoe wij in Europees verband met dit systeem verder willen. Gelukkig heeft de voorganger van deze minister dit de Kamer tot drie keer toe bevestigd. Tot mijn grote verbazing gaat de organisatie die over deze heffing gaat, de SONT, gewoon door. Naar alle waarschijnlijkheid zal er op 20 november tegen de zin van producenten en consumenten in besloten worden tot deze heffing die tot € 25 kan oplopen.

Is de minister net als zijn voorganger van mening dat er geen nieuwe heffingen mogen worden ingesteld op blanco geluidsdragers in afwachting van de Europese voorstellen? Zo ja, wat gaat hij dan doen om de voorzitter van de SONT van zijn besluit op de hoogte te stellen.

Minister Hirsch Ballin:

Voorzitter. Mevrouw Gerkens vraagt terecht aandacht voor de ontwikkelingen rond de heffing op mp3-spelers die wordt overwogen door de SONT.

Beoordeel ik deze ontwikkeling anders dan mijn voorganger? Het antwoord op die vraag is nee. Ik zie die dingen niet anders dan mijn voorganger. Dat geldt overigens voor wel meer onderwerpen, want er zijn meer onderwerpen waarover ik eender oordeel als mijn voorganger.

Ik onderstreep dat er niets verandert zolang de SONT niets heeft beslist. Er is inmiddels ook voorzien in een gesprek met de voorzitter van deze stichting. Ook voor mij geldt dat nieuwe heffingen pas aan de orde mogen komen wanneer duidelijk is wat het standpunt van de Europese Commissie is. Verder is in het overleg van mijn voorganger met de stichting Thuiskopie ook gesproken over de wijze waarop het geld van de heffingen dient te worden verdeeld. Ik zal de Kamer hierover uiteraard informeren.

Mevrouw Gerkens (SP):

Het is verheugend dat de minister de lijn van zijn voorganger wil voortzetten en dat hij al contact heeft gehad met de voorzitter van de SONT. Morgen is er een laatste overleg over dit onderwerp tussen producenten en consumenten. De voorzitter van de SONT kan uiteindelijk het besluit nemen om een heffing op blanco geluidsdragers en spelers in te stellen. Kan ik uit de woorden van minister begrijpen dat hij in dat geval zal ingrijpen?

Minister Hirsch Ballin:

Ik heb laten weten dat er behoefte bestaat aan contact van mij met de voorzitter van de SONT als de stichting van plan zou zijn om tot deze heffing over te gaan. Zij heeft echter nog geen besluit genomen. Het overleg in en met de stichting is nog gaande. Ondertussen heb ik mij wel georiënteerd op de mogelijkheden om indien nodig in te grijpen. Er kan dan een AMvB worden genomen. Op dit moment is er echter nog geen sprake van een besluit. Bovendien is de voorzitter op de hoogte van mijn opstelling. Uiteraard heeft de branche ook een eigen verantwoordelijkheid bij het tegengaan van kopiëren. Cd's en andere muziekdragers kunnen worden beveiligd tegen dat soort activiteiten. Het is goed als ook dit, naast het oordeel van de Europese Commissie, door de SONT wordt meegenomen in de besluitvorming.

De heer Van Dam (PvdA):

Ik zou graag zien dat de minister het wat scherper neerzette. Wij gaan ervan uit dat de producenten van mp3-spelers en de rechthebbenden hierover samen afspraken maken. Zij zijn het echter al maanden lang oneens. De voorzitter van die club, de SONT, heeft in zijn eentje de bevoegdheid om uiteindelijk een beslissing te nemen. Hij kan in zijn eentje een "belasting" introduceren van 50 mln., € 25 per apparaat. De minister moet gewoon zeggen: als die voorzitter dat doorzet, ga ik er dwars voor liggen, dat gaat gewoon niet gebeuren!

Minister Hirsch Ballin:

De heer Van Dam is erbij geweest toen de geldende wetgeving werd aangenomen, ik niet. Uiteraard voer ik die wetgeving uit. Daarbij hoort dat er mogelijkheden zijn voor overleg met de SONT. Ik heb mij laten informeren over de stand van zaken. Het is voor ons allemaal duidelijk dat er veel over te doen is, ook al voordat deze vragen werden gesteld. Vandaar dat de boodschap is uitgegaan: graag overleg en indien nodig zullen wij andere middelen bezien.

Mevrouw Vergeer (SP):

Uit het antwoord van de minister op de vragen van mevrouw Gerkens begrijp ik dat hij het besluit afwacht, wat vreemd op mij overkomt. Moet hij niet al een gesprek voeren voordat er een besluit is genomen? Zo kan hij voorkomen dat er een verkeerd besluit wordt genomen.

Minister Hirsch Ballin:

Ik heb ook bedoeld om dat te zeggen. Mocht er een misverstand over zijn: uiteraard wil ik een gesprek voorafgaand aan de besluitvorming, want nakaarten heeft weinig zin.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar wat de minister op zijn mp3-speler heeft staan, maar daar gaat het nu niet over. Zelf heb ik ook zo'n ding. Ik ben zo'n brave burger die gewoon betaalt voor het downloaden van muziek op mijn iPod. Het is toch van de gekke dat mensen zoals ik extra moeten gaan betalen, terwijl zij al voor de muziek betalen? De minister moet helder tegen de voorzitter van de SONT zeggen: u kunt dat besluit niet nemen want de gehele Tweede Kamer en ik zijn ertegen.

Minister Hirsch Ballin:

In antwoord op de vragen van mevrouw Gerkens ben ik begonnen met te zeggen dat ik de lijn van mijn voorganger aanhoud. Dat betekent ook dat ik kies voor een gecoördineerde Europese aanpak. Afhankelijk van de opstelling van de Europese Commissie kunnen conclusies worden getrokken die in een andere richting gaan. Ik heb stelling genomen tegen het overijld nemen van een beslissing in Nederland, nog voordat het overleg met de Europese Commissie ten einde is en zaken als de eigen verantwoordelijkheid van de branche goed zijn bekeken. Algemene oordelen die voor altijd gelden, ongeacht wat de Europese Commissie vindt, zouden niet in overeenstemming zijn met de lijn die mijn voorganger heeft uitgezet. Deze lijn volg ik bij dit onderwerp graag.

Naar boven