Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over adviescolleges, te weten:

- de motie-Spies/Nijs over de plaats van de RMO binnen de rijksdienst (28101, nr. 5);

- de motie-Nijs/Spies over zorgvuldige afweging van het adviesstelsel (28101, nr. 6);

- de motie-Fierens over het opheffen van de Raad voor het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingssamenwerking (28101, nr. 7).

(Zie vergadering van 5 oktober 2006.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Fierens stel ik voor, haar motie (28101, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Spies/Nijs (28101, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Spies.

Mevrouw Spies (CDA):

Voorzitter. Nu de motie met zo'n brede steun is aangenomen, wil ik graag binnen een week van het kabinet een brief ontvangen waarin het aangeeft hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Het verzoek zal aan het kabinet worden overgebracht.

Ik zie dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gebaar maakt. Tegen hem zeg ik: minister, past u op met gebaren!

In stemming komt de motie-Nijs/Spies (28101, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven