Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Detentie en Behandeling op Maat Volwassenen, te weten:

- de motie-De Wit over een verantwoorde invoering van het programma DBM-V (30800 VI, nr. 4);

- de motie-De Wit/Dittrich over wijziging van het programma DBM-V in verband met het aanbieden van onderwijs (30800 VI, nr. 5);

- de motie-Van der Staaij c.s. over sluitende afspraken met de VNG (30800 VI, nr. 6);

- de motie-Weekers c.s. over het wegnemen van zorgpunten bij de implementatie van het programma DBM-V (30800 VI, nr. 7);

- de motie-Weekers c.s. over nieuwe arbeidsprogramma's in detentie (30800 VI, nr. 8);

- de motie-Weekers c.s. over het wegwerken van de achterstand bij de tenuitvoerlegging van hechtenis (30800 VI, nr. 9).

(Zie vergadering van 3 oktober 2006.)

In stemming komt de motie-De Wit (30800-VI, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Dittrich (30800-VI, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (30800-VI, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (30800-VI, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (30800-VI, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (30800-VI, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven