Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) (30818).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake maritieme bijdrage van Nederland aan UNIFIL (23432, nr. 208);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de subsidieronde Medefinancieringsstelsel (27433, nr. 59);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van Inspectierapport Themaonderzoek Praktijk penitentiaire programma's (24587, nr. 198);

 • een, ten geleide van de zevende voortgangsrapportage drugssmokkel Schiphol (28192, nr. 41);

 • een, ten geleide van rapport "Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: Justitieel traject" (28684, nr. 91);

 • een, over de voortgang van de herziening van Wetboek van Strafvordering (29271, nr. 5);

een, van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 431);

vier, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, inzake de stand van zaken uitvoering motie-Lambrechts (19637, nr. 1091);

 • een, over het onderwerp "Kinderen in bewaring" (19637, nr. 1092);

 • een, inzake de toelating minderjarige vreemdelingen (19637, nr. 1089);

 • een, over het eergerelateerd geweld (30388, nr. 8);

vier, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de oefening in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (25124, nr. 51);

 • een, inzake bestrijding voetbalvandalisme (25232, nr. 53);

 • een, over de maximumtarieven OZB gebruikersheffing (30096 en 39800-B, nr. 25);

 • een, over de stand van zaken strategie voor nationale veiligheid (30821);

twee, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de hervormingen staatkundige verhoudingen Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk (30800-IV, nr. 4);

 • een, over de voortgang project Kiezen op Afstand (30800-VII, nr. 5);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake de reductie van 25% administratieve lasten voor burgers en bedrijven (30800-VIII, nr. 8);

een, van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken, inzake de "Brief Koers Kiezen" (28989, nr. 40);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de gang van zaken rond het voorstel voor de Wet op het hoger onderwijs (WHOO) (30387, nr. 83);

zes, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van agenda Ecofin (21501-07, nr. 538);

 • een, inzake beleidsonderzoek (IBO) naar het preventiebeleid (22894, nr. 109);

 • een, ten geleide van schriftelijke reactie op het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota "Werken aan winst" (Wet werken aan winst) (30572, nr. 24);

 • een, inzake antwoorden op de ingediende moties van de leden Verhagen en Rutte over lastenverlichting voor ondernemers (30800, nr. 44);

 • een, over "eenmansvennootschappen zonder personeel" (30800, nr. 45);

 • een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (30804, nr. 5);

een, van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken, over de reductie over de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 administratieve lasten (29515, nr. 160);

een, van de minister van Defensie, over de openbare evaluatie van de genoemde SF-inzet (29521, nr. 33);

zes, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over het hoger mechanisch onderhoud landsystemen (26396, nr. 61);

 • een, over de vervanging van het huidige jachtvliegtuig de F-16 (26488, nr. 47);

 • een, over het veteranenbeleid (30139, nr. 17);

 • een, over het rapport "Kleur bekennen" (30800-X, nr. 5);

 • een, ten geleide van rapport van de Commissie Ongewenst Gedrag (30800-X, nr. 6);

 • een, inzake beantwoording ingediende motie-Kortenhorst/Szabó (30800-X, nr. 7);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over problematiek van starters op de koopmarkt (30800-XI, nr. 6);

drie, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake informatie over de juridische eigendomssituatie (22343 en 25834, nr. 139);

 • een, over de randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales (30000, nr. 40);

 • een, over de modernisering VROM regelgeving (30618, nr. 3);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de evaluatie Witboek Vervoer (21501-33 en 22112, nr. 107);

 • een, ten geleide van de tiende voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (18106, nr. 178);

 • een, over het Stappenplan Toegankelijkheid Spoor (23645, nr. 144);

 • een, inzake aanbieding boekje "Mobiliteit in de Noordvleugel" (30687, nr. 3);

 • een, over de evaluaties 80 km zones (30800-XII en 30300-A, nr. 5);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de inkoop van elektriciteit voor een langere termijn (28240, nr. 58);

 • een, over de "file" die kan ontstaan op het Nederlandse gastransport (29023, nr. 31);

 • een, ten geleide van rapport "Internationaal vergelijkend onderzoek naar systemen voor arbeidsmigratie: resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar Canadese, Australische en Britse Systemen" (30573, nr. 3);

drie, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het project Professionele inkopen (26966, nr. 4);

 • een, inzake aanbieding Nationaal Referentiekader (NSR) (27813, nr. 22);

 • een, over de stand van zaken voortgang van het Rijksprogramma Zuidoost Brabant/Noord Limburg (29435, nr. 175);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn (29043, nr. 6);

 • een, inzake de reactie onderzoek "Overzomerende ganzen in Nederland; grenzen aan de groei?" (29446, nr. 41);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake schriftelijke beantwoording behandeling Pensioenwet (30413, nr. 86);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de verkennende studie Inspectie Werk en Inkomen (26448, nr. 294);

vier, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van aanbieding Operationeel Programma 2007-2013 voor de inzet van het Europees Structuurfonds (26642, nr. 90);

 • een, over "Re-integratie van oudere werkzoekenden - Lessen uit de eerste good practices" (27046, nr. 15);

 • een, over het vrije verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten (29407, nr. 52);

 • een, over de Nota naar aanleiding van verslag inzake verschillen budgetten tussen gemeenten in samenwerkingsverbanden (30679, nr. 9);

zeven, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake standpunt ingediende moties VAO Preventie (22894, nr. 108);

 • een over de termijn openbaarmaking van controlegegevens van de VWA (26991, nr. 144);

 • een, over de voortgang invoering van het elektronisch medicatiedossier (27529, nr. 27);

 • een, omtrent van de stand van zaken uitvoering motie-Arib (29484, nr. 14);

 • een, over de organisatorische en rechtswaarborgen binnen de Nederlandse Zorgautoriteit (30186, nr. 58);

 • een, inzake onderzoek klinische proefnemingen met de Axxion Drug Eluting Stent (30800-XVI, nr. 8);

 • een, ten geleide van rapport "Staat van de gezondheidszorg 2006: patiënt en recht" (30800-XVI, nr. 9);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van rapport "Ecologische hoofdstructuur" (30825).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, over bezoek aan het Nederlands Forensisch Instituut;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van afschrift van brief De Foekepot inzake isolement allochtone basisschoolleerlingen;

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het onderzoek ongeval met F-16 in Afghanistan;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van afschrift van brief aan Eurocommissaris Dimas.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van R. Barazy, over o.a. geluid(overlast) in de woning.

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

Naar boven