Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingen, te weten:

- de motie-Van der Laan c.s. over gedifferentieerde beloning van leraren (30800, nr. 28);

- de motie-Van der Laan/Halsema over individualisering van de algemene heffingskorting (30800, nr. 31);

- de motie-Crone c.s. over versnelling van de verbetering van de zorg voor ouderen (30800, nr. 46);

- de motie-De Nerée tot Babberich c.s. over ondersteuning van ouderen bij het aanvragen van regelingen (30800, nr. 47);

- de motie-Irrgang c.s. over het schrappen van de eenmalige korting op publiekfilms (30800, nr. 49);

- de motie-Irrgang/Vendrik over afschaffing van de no-claimregeling (30800, nr. 50);

- de motie-Blok c.s. over openstelling van de ondernemerswinstvrijstelling voor 65-plussers (30800, nr. 51);

- de motie-Hermans over een overheadnorm voor ministeries (30800, nr. 52);

- de motie-Rouvoet over het wegwerken van de achterstanden bij restauratie van monumenten (30800, nr. 53);

- de motie-Van Oudenallen/Crone over een ideeënbus voor ambtenaren (30800, nr. 54);

- de motie-Van Oudenallen over koopkrachtverbetering voor samenwonenden met een uitkering (30800, nr. 55).

(Zie vergadering van 5 oktober 2006.)

De voorzitter:

De motie-Blok c.s. (30800, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemerschap voor 65-plussers bevorderd dient te worden;

overwegende dat daarom voor ondernemers van alle leeftijden dezelfde regels moeten gelden;

constaterende dat zelfstandige ondernemers van 65 jaar of ouder nu geen aanspraak kunnen maken op zelfstandigenaftrek;

verzoekt de regering, een eerste stap te zetten om vanaf 1 januari 2007 ook 65-plussers aanspraak te laten maken op de zelfstandigenaftrek;

verzoekt de regering voorts, dit voorstel te dekken uit het budget dat beschikbaar is voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek in 2007;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 56 (30800).

De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daarover kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Van der Laan stel ik voor, haar motie (30800, nr. 28) van de agenda af te voeren en op verzoek van mevrouw Van Oudenallen stel ik voor, haar motie (30800, nr. 55) eveneens van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Rouvoet.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Naar aanleiding van mijn motie op stuk nr. 53 over het wegwerken van achterstanden bij de restauratie van monumenten heeft de minister van Financiën een stevige toezegging gedaan. Hij zei dat hij zich ervan bewust was dat hij met een heel goed verhaal zou moeten komen bij de najaarsnota als dit onderwerp niet bovenaan zijn lijstje zou staan en dat hij bang was dat hij anders het debat niet zou overleven. Daarom houd ik mijn motie aan; tot dat moment zeg ik er dreigend bij.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rouvoet stel ik voor, zijn motie (30800, nr. 53) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van der Laan/Halsema (30800, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (30800, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Nerée tot Babberich c.s. (30800, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang c.s. (30800, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Vendrik (30800, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blok c.s. (30800, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermans (30800, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Oudenallen/Crone (30800, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven