Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende (30666), en over:

- de motie-Van Oerle-van der Horst c.s. over het ter beschikking stellen van informatie door de Sociale Verzekeringsbank (30666, nr. 7).

(Zie vergadering van 4 oktober 2006.)

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Oerle-van der Horst c.s. (30666, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de VVD, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven