Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3322-3323

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (30857), over:

- de motie-Aptroot/Van der Vlies over verlaging van de heffingen met ten minste 10% (30857, nr. 12).

(Zie vergadering van 5 april 2007.)

De voorzitter:

De heer Aptroot heeft verzocht om eerst te stemmen over de motie en daarna over het wetsvoorstel.

Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Aptroot/Van der Vlies (30857, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

En dan gaan wij nu stemmen over het wetsvoorstel.

De onderdelen A tot en met F van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Smeets (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Smeets (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H tot en met Ai worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 11, I) tot het invoegen van een onderdeel Aia.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De onderdelen Aj tot en met Ba worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel Bb, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Twee maanden geleden, bij de behandeling van de Handelsregisterwet, hebben wij geregeld dat de kleinste agrarische ondernemingen alleen heffing 1 hoeven te betalen bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben bij die gelegenheid het voorstel gedaan om dit van toepassing te laten zijn op alle ondernemers zonder personeel. De huidige coalitiepartijen meenden dat dit voorstel te vroeg kwam en wilden dat wij het bij de wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken zouden regelen.

Tot onze teleurstelling is het gelijktrekken van alle kleine ondernemers zojuist afgestemd. "Gelijke monniken, gelijke kappen" geldt dus niet in dit geval. Alle ondernemers zonder personeel buiten de agrarische sector moeten de heffingen 2 en 3 blijven betalen.

De motie die ik met de heer Van der Vlies heb ingediend waarmee wij beoogden te bewerkstelligen dat alle ondernemers 10% minder heffing gaan betalen, is niet aangenomen.

Dat betekent dat er slechts een paar kleine verbeteringen worden aangebracht. De Kamer laat na om echt iets te doen voor alle ondernemers in ons land, vooral de kleintjes, maar ook alle andere. Dit is een gemiste kans.

Omdat er toch sprake is van een klein aantal verbeteringen, zullen wij met de grootst mogelijke teleurstelling en tegenzin toch voor het wetsontwerp stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.