Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3335-3336

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet houdende intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en het treffen van enkele daarmee verband houdende voorzieningen (opheffing Fonds Luchtverontreiniging) (30998).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake beantwoording vragen van het lid Rutte (30891, nr. 37);

vier, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de aanpak van huiselijk geweld (28345, nr. 46);

 • een, inzake evaluatie van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (29940, nr. 4);

 • een, over de kostenberekening door incassobureaus (30928, nr. 7);

 • een, ten geleide van "Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006" (31000);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van agenda bijeenkomst Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 449);

drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de beleidsontwikkeling landgebonden asielbeleid inzake Irak (19637, nr. 1137);

 • een, over de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (19637, nr. 1138);

 • een, inzake beantwoording aangenomen motie van de leden Meijer en Visser (29861 en 30573, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake onderwerpen algemeen overleg met de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (30800-IV, nr. 24);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van overzicht "Totale Onderzoek Financiering 2005-2011" (29338, nr. 59);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over grotere planningsvrijheid VO in het voorjaar 2007 (30203, nr. 9);

 • een, over de mogelijkheden voor bezwaar en beroep Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet (30652, nr. 14);

 • een, ten geleide van de Hoofdlijnenbrief 2008-2009 (30800-VIII, nr. 108);

vier, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van verslag van de Ecofinraad (21501-07, nr. 556);

 • een, ten geleide van de agenda voor de vergaderingen IMF (26234, nr. 65);

 • een, ten geleide van resultaat evaluatie van de geldbenchmark (30800-IXA, nr. 6);

 • een, ten geleide van halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo (30800-IXB, nr. 32);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de ontwikkelingen rond het helikopterproject NH-90 (25928, nr. 22);

 • een, over de inzetbaarheid van F-16's (30800-X, nr. 80);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake voorstel van de wet wijziging van de Wet milieubeheer (30987, nr. 5);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de stand van zaken dossier IJzeren Rijn (27737, nr. 17);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de arbeidsvoorwaarden bij oude/nieuwe postbedrijven (29502, nr. 12);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake overzicht stand van zaken toezeggingen ingediende moties (30800-XIV, nr. 86);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van rapporten "De waarden van vasthoudendheid" (26448, nr. 327);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de reactie op de mededeling van de Europese Commissie "Raadpleging over communautaire maatregelen op het gebied van gezondheidsdiensten" (22112 en 21501-31, nr. 511);

een, van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ten geleide van Voorstel van wet van het lid Van Velzen inzake een verbod op clustermunitie (30999).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van reactie inzake versterking inhoud van het vak Nederlands;

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de elektronische aangifte OB 2006;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake reactie op de aangenomen motie-Verburg;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van brief van Belangengroep KB 746 te Alicante;

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van stand van zaken reserve aanvaardbare kosten (RAK);

 • een, over de afwijzing pgb door CIZ Maarn;

 • een, over aanbesteding AWBZ-zorg.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.