Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3321

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Razeb, te weten:

- de motie-Wilders c.s. over opschorting van contacten met de Palestijnse regering (21501-02, nr. 737);

- de motie-Van Baalen/Van Gennip over contacten met Palestijnse politici (21501-02, nr. 738);

- de motie-Van der Staaij c.s. over het niet hervatten van de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit (21501-02, nr. 739);

- de motie-Ouwehand over het Nederlandse standpunt over het grondwettelijk verdrag (21501-02, nr. 740);

- de motie-Voordewind c.s. over heroverweging van de Nederlandse houding ten aanzien van de Palestijnse regering (21501-02, nr. 741).

(Zie vergadering van 4 april 2007.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zal tegen de motie van mevrouw Ouwehand stemmen omdat daarin ten overvloede wordt bevestigd wat al door het kabinet is toegezegd bij brief van 19 maart jongstleden, vervolgens in het algemeen overleg waarom wij hadden gevraagd en ten slotte nog eens door de minister-president. Wij kiezen ervoor om de regering met boodschappen op te zadelen voordat zij zaken doet op een top, zodat wij die achteraf kunnen beoordelen op basis van het resultaat. Aan die volgorde en dat ritme houden wij graag vast.

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (21501-02, nr. 737).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Baalen/Van Gennip (21501-02, nr. 738).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (21501-02, nr. 739).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 740).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (21501-02, nr. 741).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.