Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3319-3320

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet Inburgering in verband met de invoering van een kwalificatieplicht (30901), over:

- de motie-De Rooij over aanscherping van de meldingsplicht inzake verzuim van scholen (30901, nr. 9);

- de motie-De Rooij over een vergelijking tussen een preventieve en repressieve aanpak (30901, nr. 10);

- de motie-Dibi over compensatie voor mbo-instellingen (30901, nr. 11).

(Zie vergadering van 3 april 2007.)

De voorzitter:

Het amendement-Biskop (stuk nr. 7) is ingetrokken.

De onderdelen A tot en met J van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 8, B) tot het invoegen van een onderdeel Ja.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De onderdelen K tot en met O worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals die is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Depla (stuk nr. 8, A), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Biskop (CDA):

Voorzitter. Bij invoering van dit wetsvoorstel wordt de groep van 17-jarigen op 1 augustus uitgezonderd. De CDA-fractie wil deze groep niet tussen wal en schip terecht laten komen. Het volledig opheffen van deze uitzondering bleek onwenselijk. Derhalve zal de CDA-fractie voor dit wetsvoorstel stemmen, zoals het is voorgesteld. Wel tekent zij aan dat zij erop zal toezien dat de opvang van de 17-jarigen via de RMC's adequaat is.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Aangezien de moties-De Rooij (30901, nrs. 9 en 10) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Dibi (30901, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.