Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3321-3322

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten:

- de motie-Vendrik c.s. over een zwarte lijst van ongewenste beleggingen (26485, nr. 43);

- de motie-Vendrik c.s. over een bindend normatief kader (26485, nr. 44);

- de motie-Vendrik/Ouwehand over de bijdrage van aandeelhouders aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (26485, nr. 45);

- de motie-Aptroot/Graus over het achterwege laten van de Transparantie benchmark (26485, nr. 46);

- de motie-Aptroot/Graus over een website voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (26485, nr. 47);

- de motie-Biskop c.s. over naleving van de OESO-richtlijnen (26485, nr. 48);

- de motie-Irrgang c.s. over een zorgplicht voor bedrijven die internationaal inkopen (26485, nr. 49);

- de motie-Ouwehand c.s. over dierenwelzijn als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (26485, nr. 50).

(Zie vergadering van 5 april 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Biskop stel ik voor, zijn motie (26485, nr. 48) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Irrgang c.s. (26485, nr. 49) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in veel ketens het een groot probleem blijft dat onduidelijk is waar en onder welke omstandigheden producten worden gemaakt;

overwegende dat het wenselijk is dat consumenten inzage krijgen in de herkomst van producten en in de omstandigheden waaronder producten zijn gemaakt;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de invoering van een zorgplicht voor bedrijven bij hun operaties in het buitenland, gebaseerd op naleving van internationale verdragen, zodat Nederlandse bedrijven naar redelijkheid en billijkheid verplicht worden, er zorg voor te dragen dat de producten die zij internationaal inkopen, zorgvuldig zijn geproduceerd, onder meer zonder schending van arbeidsrechten, mensenrechten en illegale (milieu)praktijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51 (26485).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26485, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26485, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Ouwehand (26485, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Graus (26485, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Graus (26485, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Irrgang c.s. (26485, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (26485, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.