16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) – 33273

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Negenentwintig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 33000-I, 33090-I, 33000-II, 33090-III, 33000-XII, 33090-XII, 33000-A, 33090-A, 33000-XIII, 33090-XIII, 33000-F, 33090-F, 32780-X, 32612, 33000-X, 33090-X, 32811, 31452, 32896, 33090-XV, 33000-XV, 33090-G, 32154, 32291, 33102, 33028, 33064, 33063 en 32695.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brief regering

Reactie op het rapport van de Kinderombudsman "Wachten op je Toekomst" – 19637-1534

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden tot terugkeer naar Somalië – 19637-1535

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informeel diner Europese Raad d.d. 23 mei 2012 – 2012Z10612

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 mei 2012 – 21501-02-1155

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stichting Pyxis – 25657-94

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties – 26991-335

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in campuslocaties – 27062-74

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gateway Review over de stand van zaken van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) – 27859-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkdruk van de kinderrechters – 29279-146

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen – 29338-116

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugkeer naar Irak – 29344-89

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoerig Actieplan "Ouderen in veilige handen" – 29389-36

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van de Gezondheidsraad over trombosezorg – 29477-192

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak overcapaciteit/beperkingen boomkorvisserij – 29675-145

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Windturbineprojecten rond de N33 – 31239-135

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Ziengs (33000-XIII, nr. 52) over positie zzp'ers bij het Rijk – 31490-90

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen n.a.v. het AO mbo van 11 april 2012 inzake o.a. stage lopen in de industrie, de Friese taal, waarderingskader inspectie, het aantal docenten in het mbo, het beleggingsbeleid – 31524-135

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen verloskundige zorg en Sionsberg – 32279-39

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten over de situatie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (RKZ) – 32299-11

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2011 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) – 32503-5

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Speerpunt veiligheid en rechtsorde – 32605-94

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kosteneffectiviteit klimaatbeleid op weg naar 2050 – 32813-19

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Klaveren over brede consequenties van bevolkingssamenstelling in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam – 32824-5

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de subsidie t.b.v. de zoetwaterveren – 33000-A-66

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Lucas en Jacobi (33000 XII-68) over continuering van het TTI Wetsus – 33000-XII-132

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Het inlichtingenrecht van het Parlement en de fiscale geheimhoudingsplicht – 33003-83

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op een e-mail inzake het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van brandmerken en chippen op de huid en onderliggende weefsels (sts ELI) – 2012Z09924

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord aan de Studentraad UvA over compensatieregeling – 2012Z10020

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek van de Cie EU aan de MP, om de Kamer te informeren over de datum van het bezoek van de MP aan het Europees Parlement voor een algemeen debat over financieel-economische onderwerpen – 2012Z10241

minister-president, M. Rutte – 22 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op een brief van Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) m.b.t. de vergoeding van arginine – 2012Z10265

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33268);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) (33273).

Naar boven