Agenda opgesteld 16 september 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 september

Woensdag 21 september

Donderdag 22 september

34 461

34 499

34 498

34 480

15.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Stemmingen (alleen op donderdag 22 september, over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen)

3. Aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2017 door de Minister van Financiën (20 september)

4. Algemene Politieke Beschouwingen met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

40

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

30

minuten

ChristenUnie en GroenLinks:

25

minuten

SGP en PvdD:

20

minuten

50PLUS:

15

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren:

10

minuten

Houwers, Klein en Van Vliet:

5

minuten.

5. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg

6. Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)

7. Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo)

8. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)

Dinsdag 27 september

14.00 uur

Woensdag 28 september

10.15 uur

Donderdag 29 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de nasleep van de legercoup in Turkije

32 824, nr. 149

– de motie-Segers c.s. over stilleggen van de EU-toetredingsgesprekken met Turkije

32 824, nr. 150

– de motie-Segers c.s. over opschorten van de gesprekken over visumliberalisatie

32 824, nr. 151

– de motie-Pechtold c.s. over veroordeling van de handelwijze van de Turkse regering na de couppoging

32 824, nr. 152

– de motie-Bontes over beëindigen van de Turkse financiering van Diyanet-moskeeën

32 824, nr. 153

– de motie-Bontes over een einde maken aan de financiering van islam- en imamopleidingen in Nederland

32 824, nr. 154

– de motie-Wilders over het Nederlanderschap ontnemen van veroordeeld straattuig met dubbele nationaliteit

32 824, nr. 155

– de motie-Van Haersma Buma c.s. over voorkomen dat gebedshuizen in Nederland worden gefinancierd door de Turkse overheid

32 824, nr. 156

– de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over gesprekken met Turkije koppelen aan het beperken van de dubbele nationaliteit

32 824, nr. 157

– de motie-Roemer c.s. over veroordelen van de lange arm van Ankara

32 824, nr. 158

– de motie-Roemer/Segers over opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije

32 824, nr. 159

– de motie-Roemer over opschorten van de export van militair materieel naar Turkije

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

29 279, nr. 346

– de motie-Recourt/Swinkels over passend inzetten van voorlopige hechtenis

29 279, nr. 347

– de motie-Swinkels/Van Tongeren over afzien van het meewegen van politiegegevens bij aanvraag van een vog

29 279, nr. 348 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Helder over maatregelen om veroordeelden wel hun gevangenisstraf te laten uitzitten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kustwacht Caribisch Gebied

34 300-X, nr. 128

– de motie-Omtzigt c.s. over voorkomen van herdimensionering van de kustwacht

34 300-X, nr. 129

– de motie-De Roon over toepassen van de verdeelsleutel op de gehele kustwachtbegroting

34 300-X, nr. 130

– de motie-De Roon over meer financiële verantwoordelijkheid voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de kustwacht

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 128

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 323

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet aanpassing fiscale eenheid

34 323, nr. 14

– de motie-Van Vliet over voorkomen van dubbele verliesneming op vorderingen

34 323, nr. 15

– de motie-Merkies over de budgettaire consequenties van het fiscale eenheidsregime

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Huisvestingswet 2014

34 454, nr. 9

– de motie-Bashir over een oproep aan de Minister om te stoppen met symboolwetgeving

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het korten van pensioenen

32 043, nr. 341

– de motie-Krol/Ulenbelt over voorstellen om pensioenen niet te korten, maar te indexeren

32 043, nr. 342

– de motie-Ulenbelt over overleg voeren met DNB over de rekenrente

32 043, nr. 345 (gewijzigd, was nr. 343)

– de motie-Van Weyenberg over generatieneutraal uitpakken van eventuele maatregelen

32 043, nr. 344

– de motie-Omtzigt over onder meer het stoppen of beperken van het ECB-opkoopprogramma

Langetermijnagenda

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

– VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

– VSO over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 45)

– VAO Mensenhandel en Prostitutie (AO d.d. 26/04)

– VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)

– VAO Actieplan open overheid 2016–2017 (AO d.d. 07/09)

– VAO Verkiezingsaangelegenheden (AO d.d. 08/09)

– VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29 453, nr. 417)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 08/09)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 08/09)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 468 (Veegwet wonen)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 412 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs) (re- en dupliek)

34 446 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders)

34 128 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken)

34 365 (Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292))

34 497 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017)

– Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34 307, nrs. 22 en 23)

4, 5 en 6 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB)

– VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015–2016 (AO d.d. 07/09)

– VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/09)

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 458 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn)

11, 12, 13 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017–2020 (Kamerstuk 31 482, nr. 97)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Herfstreces: week 42

25, 26 en 27 oktober (week 43)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

34 410, nr. 4 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 474 (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

34 388 (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (onder voorbehoud)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

13, 14 en 15 december (week 50)

34 435 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

– (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 007 (voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

8. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

11. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

12. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

13. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

14. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

15. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

16. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

17. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

18. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

19. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

23. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

24. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

25. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

26. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

27. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

29. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

30. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

31. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

33. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

34. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

35. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

36. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

38. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

39. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

41. Debat over onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

42. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

43. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

44. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

45. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

46. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

47. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

48. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

49. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

50. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

51. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

52. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

53. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

54. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

55. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

56. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

57. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

59. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

60. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

61. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

62. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

63. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

64. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

65. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

66. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

67. Debat over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie hoeft te worden voorgelegd (Thieme) (Minister BuHA-OS)

68. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

69. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

70. Debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant (Geurts) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

71. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

72. Debat over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

73. Debat over de afvalwaterinjectie door NAM (Agnes Mulder) (Minister EZ)

74. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

75. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

76. Debat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

77. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

79. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

80. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

81. Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën)

82. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

83. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

84. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

85. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

86. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

87. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Minister EZ en Minister V&J)

88. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

89. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

11. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

13. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

14. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

16. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

17. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

20. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

23. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

24. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

25. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

33. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

36. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

37. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

39. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

40. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

41. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 september van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Klein: «Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen» (Kamerstuk 34 393)

Maandag 26 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 34 426)

Maandag 26 september 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 10 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397)

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 9 november van 10.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie

over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden begrotingsbehandelingen (incl. de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

360

minuten

250

minuten

230

minuten

220

minuten

D66:

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten

Naar boven