Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 7 mei 2021

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 mei

14.00 uur

Woensdag 12 mei

10.15 uur

Donderdag 13 mei

Geen vergadering i.v.m. Hemelvaartsdag

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het CBR

29 398, nr. 918

– de motie-Peter de Groot/Geurts over in gesprek gaan met het CBR en rijschoolhouders

29 398, nr. 919

– de motie-Hagen/De Hoop over de adviezen uit het rapport-Roemer voortvarend oppakken

29 398, nr. 920 (aangehouden)

– de motie-De Hoop c.s. over het behouden van faalangstexamens bij het CBR

29 398, nr. 921

– de motie-Geurts c.s. over onderzoek naar de gevolgen van een tijdelijk coronarooster bij praktijkexamens

29 398, nr. 922

– de motie-Geurts/Stoffer over mensen met een stabiel ziektebeeld ontslaan van periodieke keuringen

29 398, nr. 923 (aangehouden)

– de motie-Stoffer/Geurts over het handhaven van het faalangstexamen

29 398, nr. 924

– de motie-Van Baarle/Stoffer over afzien van verhogen van de examenleeftijd naar 18 jaar

29 398, nr. 925

– de motie-Van Baarle/Stoffer over de betaalbaarheid van het rijbewijs

29 398, nr. 926

– de motie-Van Baarle/Stoffer over een onderzoek naar de effecten van het advies van de commissie-Roemer op de prijs van het rijbewijs

29 398, nr. 927 (aangehouden)

– de motie-Van Baarle over in gesprek blijven met verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen

29 398, nr. 928

– de motie-Alkaya over een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de verbetervoorstellen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

30 872, nr. 257

– de motie-Beckerman over onderzoeken welke drankverpakkingen beter gerecycled zouden worden als deze ook onder het statiegeldsysteem zouden vallen

30 872, nr. 258

– de motie-Van Esch over lessen leren uit de zichtbare toename van het gebruik van herbruikbare koffiebekers op stations

30 872, nr. 259

– de motie-Van Esch over een lijst met productgroepen waarvoor het mogelijk is om op nationaal niveau een minimumpercentage recyclaat te formuleren

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

De Voorzitter: mw. Agnes Mulder wenst haar motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 267, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agnes Mulder/Hagen over een quickscan over optimalisatie van ketensamenwerking

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat Nucleaire veiligheid

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 275 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 422, nr. 275 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman/Hagen over goede informatie over opslag van radioactief afval door Duitsland langs de Nederlandse grens

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Externe veiligheid

28 089, nr. 186

– de motie-Stoffer/Geurts over het uitvoeren van een uitgebreid blootstellingsonderzoek asbestdaken

28 089, nr. 185

– de motie-Stoffer/Geurts over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

28 089, nr. 187

– de motie-Beckerman over een asbestsaneringsplan en een financieringsplan

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

De Voorzitter: mw. Van Esch wenst haar motie op stuk nr. 145 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 852, nr. 143

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over het invoeren van statiegeld op drankkartons en andere drankverpakkingen

32 852, nr. 144

– de motie-Van Esch over aparte doelstellingen voor hergebruik en recycling

32 852, nr. 145 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Esch over een reductiedoel voor het totale volume virgin plastics in 2030

32 852, nr. 146 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over onderzoeken hoe doelen voor een circulaire economie gehaald kunnen worden

32 852, nr. 147

– de motie-Grinwis over inzetten op een Europese btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

32 852, nr. 148

– de motie-Grinwis over de Kamer informeren over alternatieven voor geotextiel

32 852, nr. 149

– de motie-Agnes Mulder/Hagen over een zo hoog mogelijk verplicht percentage recyclaat in plastic producten

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

32 404, nr. 106 (aangehouden)

– de motie-Grinwis/Boulakjar over een beroep doen op de RRF en de CEF voor spooraanlegprojecten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep

31 497, nr. 398

– de motie-Kwint c.s. over nagaan of jongeren een passende plek hebben gekregen na sluiting van De Hoenderloo Groep

31 497, nr. 399

– de motie-Kwint/Westerveld over specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk

31 497, nr. 400

– de motie-Westerveld/Simons over belangen van ouders en kinderen beter waarborgen

31 497, nr. 401

– de motie-Westerveld over instemmingsrecht voor jeugdzorgmedewerkers bij fusie en sluiting

31 497, nr. 402

– de motie-Peters/Kuiken over betere hulp voor kinderen van De Hoenderloo Groep

31 497, nr. 403

– de motie-Peters/Kuiken over onderzoek naar het aantal kleinschalige voorzieningen voor jeugdhulp

31 497, nr. 404

– de motie-Ceder/Westerveld over onderzoek naar de ervaren veiligheid om een melding te doen bij de IGJ

31 497, nr. 405

– de motie-Simons/Kuiken over het advies van de Jeugdsprong serieus beoordelen

31 497, nr. 406

– de motie-Simons c.s. over de geleerde lessen uit het onderzoek omzetten in de praktijk

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat over Natuur

De Voorzitter: dhr. Thijssen wenst zijn motie op stuk nr. 240 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 576, nr. 228

– de motie-Bromet c.s. over een driejaarlijkse voortgangsrapportage over de Bossenstrategie

33 576, nr. 229

– de motie-Bromet over de kansen voor groene bedrijventerreinen in kaart brengen

33 576, nr. 230

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over spoed maken met de uitwerking van de basiskwaliteit in de afzonderlijke natuurgebieden

33 576, nr. 231

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over een eerste opzet voor de Agenda Natuurinclusief voor de zomer van 2021

33 576, nr. 232 (aangehouden)

– de motie-Vestering over geen vervuild bouwpuin toestaan voor wandelpaden in natuurgebieden

33 576, nr. 233

– de motie-Vestering over afrekenbare doelen voor een hoger grondwaterpeil rondom (kwetsbare) natuurgebieden

33 576, nr. 234

– de motie-Vestering over geen bomenkap met oppervlaktes van meer dan 0,1 hectare toestaan

33 576, nr. 235

– de motie-Vestering over extra groengebieden bij de grote steden

33 576, nr. 236

– de motie-Van der Plas over een BoerBurgerBelevingsfonds

33 576, nr. 237

– de motie-Boswijk c.s. over maatregelen in kaart brengen om vrijwillig bos planten op landbouwgronden mogelijk te maken

33 576, nr. 238

– de motie-Bisschop/Boswijk over ingetekende leefgebieden kritisch bekijken op de aanwezigheid van Natura 2000-soorten

33 576, nr. 239

– de motie-Beckerman over het openstellen en promoten van natuurgebieden en landgoederen

33 576, nr. 240 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Thijssen/Bromet over vlaktekap niet langer onderdeel laten zijn van de Bossenstrategie

33 576, nr. 241

– de motie-Grinwis c.s. over wettelijke belemmeringen voor het opzetten van grootschalige voedselbossen

33 576, nr. 242

– de motie-Grinwis c.s. over het inzetten van voedselbosbouw voor versterking van de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden

33 576, nr. 243

– de motie-Van Meijeren over een onderzoek naar de effecten van het klimaatbeleid op de staat van de natuur

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22-2-2021

21 501-32, nr. 1286

– de motie-Vestering over verruiming van de beoordelingscapaciteit voor pesticiden bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

21 501-32, nr. 1287

– de motie-Vestering/Wassenberg over vergroting van het «no fisheries»-areaal

21 501-32, nr. 1288

– de motie-Tjeerd de Groot over onderzoek doen naar overheveling van gelden van de eerste naar de tweede pijler

21 501-32, nr. 1289

– de motie-Tjeerd de Groot over een kopgroep voor versnelde beoordeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen

21 501-32, nr. 1290

– de motie-Bromet over een verplichting voor grote trawlers om regelmatig waarnemers of handhavers mee te nemen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 400, nr. 5

Brief van het presidium over het verlengen van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en het tijdelijk protocol parlementaire ondervraging met een jaar te verlengen.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 398

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

35 398 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– artikel I, aanhef

– amendement Vestering (9) over het uitsluiten van huisvestings- en andere systemen als redelijk doel (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Vestering c.s. (22) over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Vestering (10) over een verbod op kooihuisvesting voor dieren in de veehouderij (invoegen onderdeel 0A)

 • NB. Indien zowel 13 als 10 wordt aangenomen, worden de teksten van de met die amendementen voorgestelde onderdelen 0A in elkaar verwerkt tot één onderdeel 0A.

– amendement Vestering (12) over een verbod dieren over zee te exporteren naar buiten de EU (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Vestering (15) over een aanvullende grondslag voor het instellen van een fokverbod (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A t/m Q

– artikel I

– artikelen IA t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet dieren

35 398, nr. 14

– de motie-Tjeerd de Groot/Van Campen over preventieve vaccinatie als onderdeel van het diergezondheidsinstrumentarium

35 398, nr. 16

– de motie-Van Campen c.s. over navolging van de hoge Nederlandse standaard in Europa bevorderen

35 398, nr. 17

– de motie-Van Campen c.s. over de nadere uitwerking van verdere wet- en regelgeving aan de Kamer doen toekomen

35 398, nr. 18

– de motie-Van der Plas over de toegezegde aanpassingen per direct doorvoeren

35 398, nr. 19

– de motie-Van der Plas over openbaarmaking van alle draaiboeken met betrekking tot dierziekten

35 398, nr. 20

– de motie-Van der Plas over vaccinatie nooit verplichten

35 398, nr. 21

– de motie-Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs"

De Voorzitter: mw. Michon-Derkzen wenst haar motie op stuk nr. 2 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 565, nr. 2 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Michon-Derkzen c.s. over het overbrengen van EHBO-kennis en -vaardigheden in het middelbaar onderwijs

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemming over de motie als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 36)

– Onderdelen A t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (36) (toevoegen brieven)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (33) (toevoegen brief)

– Onderdelen I en J

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (34) (toevoegen brieven)

– Onderdelen K en L

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid(32) (toevoegen brief)

– Onderdeel M

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (26) (toevoegen brief)

– Onderdeel N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 808

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

35 808 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– amendement Bikker (19,I) over het tot uitdrukking brengen van de tijdelijkheid van de met dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Paternotte/Kuiken (17,I) over het opnemen van kaders voor het aanwijzen van risicogebieden en een gedeeltelijke uitzondering van de quarantaineplicht voor gevaccineerden (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Paternotte/Kuiken (18) over het opnemen van kaders voor het aanwijzen van risicogebieden (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Bikker c.s. (13) over een uitzondering op de quarantaineplicht voor personen die inreizen i.v.m. aanstaand ouderschap of voorziene sterfte

– amendement Paternotte/Kuiken (17,II)

– amendement Van Houwelingen (15) over geen onderscheid naar vaccinatiestatus bij het aanwijzen van de van quarantaineplicht uitgezonderde categorieën personen

– gewijzigd amendement Bikker/Kuiken (16) over een wettelijke bevoegdheid van de burgemeester om ontheffing van de quarantaineplicht te verlenen

– onderdeel B

– amendement Kuiken c.s. (20,I) over de mogelijkheid van een test bij aankomst op de BES-eilanden

– onderdeel C

– amendement Kuiken c.s. (20,II)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m H

– artikel I

– amendement Van Houwelingen (14) over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de coronamaatregelen

– artikel IA

– artikelen II en III

– amendement Bikker (19,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid

De Voorzitter: dhr. Kuzu trekt zijn motie op stuk nr. 25 in.

Mw. Bikker wenst haar motie op stuk nr. 22 te wijzigen.

De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 808, nr. 21

– de motie-Paternotte c.s. over vliegverboden pas opheffen na advies OMT en overleg met buurlanden en Frankrijk

35 808, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bikker c.s. over een veilige quarantaineverblijfplaats voor arbeidsmigranten

35 808, nr. 23

– de motie-Van Esch/Simons over het vasthouden aan vliegverboden voor zeerhoogrisicogebieden

35 808, nr. 24

– de motie-Aukje de Vries/Palland over een uitzondering op de quarantaineplicht voor gevaccineerden indien zij geen groot risico blijken

35 808, nr. 25 (ingetrokken)

– de motie-Kuzu over geen justitiële aantekening bij handhaving van de quarantaineplicht

35 808, nr. 26

– de motie-Kuzu over geen onomkeerbare stappen inzake het vaccinatiebewijs

35 808, nr. 27

– de motie-Kwint over een quarantaineplicht als aanvulling op mogelijke vliegverboden

35 808, nr. 28

– de motie-Kwint over inkomenscompensatie voor zzp'ers en ondernemers bij een quarantaineplicht

35 808, nr. 29

– de motie-Kwint over arbeidsmigranten met quarantaineplicht niet te werk stellen

35 808, nr. 30

– de motie-Agema over een risicocheck voor inreizigers

35 808, nr. 31

– de motie-Agema over geen bsn maar een tijdelijke code

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 807

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

35 807 (bijgewerkt t/m amendement nr. 40)

– amendement Paternotte/Kuiken (29,I) over het in de wet regelen van de (hoofd)voorwaarden voor vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdeel aA

– amendement Paternotte/Kuiken (29,III)

– gewijzigd amendement Kwint (22,I) over het alleen testen via de gemeentelijke gezondheidsdiensten

– onderdeel A

– amendement Paternotte/Kuiken (29,IV)

– onderdeel B

– amendement Paternotte/Kuiken (29,V en VI)

– amendement Kuiken/Den Haan (28) over beperking van het verplicht stellen van testbewijzen voor niet-essentiële sectoren tot het terrein van evenementen

– gewijzigd amendement Agema/Wilders (19,I) over het kosteloos aanbieden van toegangstesten

– gewijzigd amendement Kwint (22,II)

 • NB. Indien zowel 22 als 19 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,II, onderdeel 1.

– nader gewijzigd amendement Bikker (30) over een uitzondering van de testplicht voor personen met een beperking of ziekte

– amendement Van Haga (23) over het niet toestaan van verplichte testen voor activiteiten in de buitenlucht

– amendement Van Haga (24) over het alleen mogelijk maken van verplichten testen bij gelijktijdige deelname van meer dan 100 personen

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (34,I) over een verbod om in openbare of publieke plaatsen onverplicht toegangsbeleid te voeren

 • N.B. Indien zowel 29 als 34 wordt aangenomen, wordt in het door 34,I toe te voegen zevende lid «testuitslag» vervangen door «resultaat».

– amendement Paternotte/Kuiken (29,VII)

– gewijzigd amendement Agema/Wilders (19,II)

 • Indien 19 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bikker c.s. (35) over het onder voorwaarden ter beschikking stellen van testen

 • N.B. Indien zowel 29 als 19 wordt aangenomen, wordt in het door 19,II toe te voegen tweede lid «een testuitslag» vervangen door «een resultaat», en «de testuitslag» door «het resultaat».

– amendement Paternotte/Kuiken (29,VIII)

– gewijzigd amendement Westerveld (33) over een grondslag om te kunnen kiezen voor gevalideerde antigeen zelftesten

– amendement Paternotte/Kuiken (29,IX en X)

– gewijzigd amendement Kwint (22,III)

– amendement Paternotte/Kuiken (29,XI)

 • Indien 29 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Van Esch (32) over het laten vervallen van de mogelijkheid voor gelijkstelling van het testbewijs met een vaccinatiebewijs of medische verklaring

 • NB. Indien zowel 22 als 29 of 32 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 22,III.

– amendement Paternotte/Kuiken (29,XII)

– onderdeel C

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij (34,II)

– onderdeel D

– artikel I

– amendement Agema/Wilders (20,I) over het verkorten van de termijn voor het bewaren van een dossier over de testuitslag

 • Indien 20 verworpen:

 • – amendement Paternotte/Agema (40) over een onderscheid in de maximale wettelijke bewaartermijn van positieve testuitslagen en negatieve testuitslagen

– artikel II

– gewijzigd amendement Agema c.s. (15,I) over het laten vervallen van de testplicht op uiterlijk 1 juli 2021 (invoegen artikel IIa)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Eppink/Pouw-Verweij (31,I) over een wettelijke einddatum op 1 september, of zoveel eerder als mogelijk is (invoegen artikel IIa)

 • NB. Indien zowel 29 als 15 of 31 wordt aangenomen, wordt het door 15,I of 31,I toe te voegen artikel IIa als volgt gewijzigd:

 • – in onderdeel A wordt «testbewijs» vervangen door «coronatoegangsbewijs, resultaat»

 • – in onderdeel B wordt «testuitslag» vervangen door «resultaat».

 • NB. Indien zowel 34 als 15 of 31 wordt aangenomen, wordt het door 15,I of 31,I toe te voegen wordt artikel IIa, onderdeel D als volgt gewijzigd:

 • – na onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • 2a. Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot derde tot en met vijfde lid, vervalt het derde lid.

 • – in onderdeel 3 wordt na «vierde lid» ingevoegd «(nieuw)».

– amendement Agema/Wilders (20,II)

– gewijzigd amendement Agema c.s. (15,II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Eppink/Pouw-Verweij (31,II)

– artikel III

– amendement Paternotte/Kuiken (29,XIII)

– artikel IV

– amendement Paternotte/Kuiken (29,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

35 807, nr. 36

– de motie-Paternotte/Aukje de Vries over normen voor de bereikbaarheid van testlocaties

35 807, nr. 37

– de motie-Paternotte/Westerveld over instemming van ingediend) medezeggenschapsraden bij testen voor toegang tot fysiek onderwijs

35 807, nr. 38

– de motie-Van Haga over het uitsluiten van een directe of indirecte vaccinatieplicht

35 807, nr. 39

– de motie-Van Haga over gratis PCR-testen bij reizen naar het buitenland

35 807, nr. 41

– de motie-Aukje de Vries over de eigen bijdrage heroverwegen indien er na 1 juli 2021 bij meer activiteiten dan verwacht met een testbewijs gewerkt gaat worden

35 807, nr. 42

– de motie-Palland/Aukje de Vries over vaccinatiebewijzen zo snel mogelijk gelijkstellen aan een testbewijs

35 807, nr. 43

– de motie-Westerveld/Paternotte over onderzoek naar het gebruik van zelftesten voor toegang

35 807, nr. 44

– de motie-Westerveld/Kwint over compensatie voor reeds aangeschafte toegangskaartjes bij een positief testbewijs

35 807, nr. 45

– de motie-Westerveld over toekomstige scenario's voor als de zorg opnieuw belast wordt door mutaties van het virus

35 807, nr. 46

– de motie-Van der Plas over in officiële stukken alleen nog spreken over COVID-19

35 807, nr. 47

– de motie-Van der Plas over ervoor zorgen dat mensen op het platteland net zo soepel een sneltest kunnen doen als mensen in de grotere steden

35 807, nr. 48

– de motie-Agema over versneld een vrijwillig vaccin aanbieden aan tandartsen en anderen in de mondzorg en kno-zorg

35 807, nr. 49

– de motie-Agema over in de wet het bsn vervangen door een tijdelijke code

35 807, nr. 50

– de motie-Agema over het geld dat de wet kost investeren in meer intensive cares

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 april 2021

25 295, nr. 1126

– de motie-Kuzu over bewerkstelligen dat geen enkele onderwijsinstelling studenten of leerlingen mag weigeren op basis van vaccinatie- of teststatus

23. Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman over het jaar 2020

35 788, nr. 24

24. Debat over het eindverslag van de informateur met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 668

26. Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

35 744

27. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1)

35 793

28. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

35 674

29. Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 mei (week 20)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (30 490, nr. 36)

– VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)

– VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)

– VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)

– Tweeminutendebat Acties lood in drinkwater (27 625, nr. 526)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

35 548 (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

35 677 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus))

35 685 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket))

35 723 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket))

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

25, 26 en 27 mei (week 21)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 564 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

1, 2 en 3 juni (week 22)

35 606 (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

35 693 (Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU)

8, 9 en 10 juni (week 23)

35 635 (Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen)

35 680 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie)

15, 16 en 17 juni (week 24)

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

6. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

7. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

9. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

10. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

11. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

12. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

13. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

14. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

15. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

16. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

17. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

18. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

19. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

20. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

21. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

22. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

23. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

24. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

26. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

27. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

28. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

29. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

30. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

31. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

32. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

33. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

35. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

36. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

37. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

38. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

39. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

40. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

41. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

42. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

43. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

44. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

45. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

46. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

47. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

48. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

49. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

50. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

51. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

52. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

53. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

54. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

55. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

56. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

57. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

58. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

59. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

60. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

61. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

62. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

63. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

64. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

65. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

66. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

67. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financiën)

68. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

69. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

70. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

71. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

72. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

73. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

74. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

75. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

76. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

77. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

78. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

79. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

80. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

81. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

82. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

83. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

84. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

85. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

86. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

87. Debat over het economisch steunpakket (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister SZW)

88. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

89. Debat over de werkwijze van de NCTV (Azarkan) (Minister J&V)

90. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

91. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

92. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

4. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

6. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

7. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

11. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

12. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

13. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

14. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

17. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

20. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

21. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

23. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

25. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

27. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

28. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

29. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

30. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuzower) (Staatssecretaris J&V)

31. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

33. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

34. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

35. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

36. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

38. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

39. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

40. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

43. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

46. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

47. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

49. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

51. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

52. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

53. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

54. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

55. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

56. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

57. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

58. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

59. Dertigledendebat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen (Smeets) (Minister voor Rechtsbescherming)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind over «Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven» (Kamerstuk 35 719)

Maandag 7 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Primair en voortgezet onderwijs en corona

Maandag 7 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over «Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona

Donderdag 17 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2020 en de Staat van het Onderwijs

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Middelbaar beroeps- en Hoger onderwijs en corona

Recesperiodes

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022