Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300 nr. 78

35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2020

Hierbij bied ik u mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, het op eigen initiatief uitgebrachte advies aan van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid1. Daarin komen verschillende, met elkaar samenhangende aspecten van de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde, die integrale overdenking en debat behoeven. Het kabinet is voornemens om na het zomerreces een nader rapport te sturen met een reactie op de bespiegelingen van de Raad en de gegeven adviezen. Daarna ga ik graag met uw Kamer in debat over hoe we tot een gemeenschappelijke visie kunnen komen op de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid in de huidige tijd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.