Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 24

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN PALLAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de nota van wijziging is geregeld dat voor de quarantaineplicht ook personen die volledig gevaccineerd zijn kunnen worden aangewezen als een uitzondering;

constaterende dat het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) op 21 april 2021 een tussentijds advies heeft uitgebracht over de besmettelijkheid van gevaccineerden;

constaterende dat het OMT daarop op 26 april 2021 heeft gereageerd en de Gezondheidsraad medio mei 2021 daarover een advies uitbrengt;

verzoekt de regering, indien blijkt dat volledig gevaccineerden geen groot risico zijn voor transmissie, deze groep zo snel mogelijk als uitzondering voor de quarantaineplicht aan te wijzen en het vaccinatiebewijs gelijk te stellen aan het testbewijs voor eigen vervoer en bedrijfsmatig vervoer, en de Tweede Kamer daarover medio mei 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Palland