Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 21 juni 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 juni

14.00 uur

Woensdag 26 juni

10.15 uur

Donderdag 27 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van het onderwijs

35 000-VIII, nr. 191

– de motie-Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs

35 000-VIII, nr. 192

– de motie-Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort

35 000-VIII, nr. 193

– de motie-Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling

35 000-VIII, nr. 194 (aangehouden)

– de motie-Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

35 000-VIII, nr. 195

– de motie-Westerveld/Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst

35 000-VIII, nr. 196

– de motie-Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

35 000-VIII, nr. 197 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

35 000-VIII, nr. 198

– de motie-Van den Hul/Kwint over de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting

35 000-VIII, nr. 199

– de motie-Van den Hul over het gelijkstellen van de salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

35 000-VIII, nr. 200

– de motie-Van den Hul c.s. over leraren in het voortgezet speciaal onderwijs betalen volgens de cao voortgezet onderwijs

35 000-VIII, nr. 201

– de motie-Rog/Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht

35 000-VIII, nr. 202

– de motie-Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen

35 000-VIII, nr. 203 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs

35 000-VIII, nr. 204

– de motie-Van Meenen/Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

35 000-VIII, nr. 205

– de motie-Van Meenen/Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

35 115, nr. 4

– de motie-Wörsdörfer over het stroomlijnen van handels- en exportondersteunende activiteiten

35 115, nr. 5

– de motie-Wörsdörfer over voorstellen voor het bevorderen van handel zonder ontwikkelingsimpact

35 115, nr. 6

– de motie-Wörsdörfer over het realiseren van de ambitie om de export op te schroeven

35 115, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Diks/Ouwehand over de mogelijke negatieve gevolgen van markttoegang voor producten van buiten de EU

35 115, nr. 8

– de motie-Diks/Alkaya over de uitgaven voor handelsbevordering in relatie tot imvo en SDG's

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

De Voorzitter: dhr. Kops wenst zijn motie op stuk nr. 57 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 293, nr. 57 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kops over het beëindigen van de samenwerking met OMA

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sportbeleid

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema wenst zijn motie op stuk nr. 218 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 234, nr. 217

– de motie-De Pater-Postma c.s. over een breder onderzoek naar criminele inmenging in de amateursport

30 234, nr. 218 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Rudmer Heerema over een realistisch tijdpad voor het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen

30 234, nr. 219 (aangehouden)

– de motie-Rudmer Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket

30 234, nr. 220

– de motie-Westerveld/Diertens over het wegnemen van nationale fiscale voordelen voor voetbalclubs

30 234, nr. 221 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over een verplicht positief eigen vermogen voor voetbalclubs

30 234, nr. 222

– de motie-Van Aalst over de aanwezigheid van pitspoezen op Zandvoort 2020

30 234, nr. 223

– de motie-Van Aalst over de «derde helft» in sportkantines

30 234, nr. 224

– de motie-Van Aalst over het gebruik van rubberen korrels op kunstgrasvelden

30 234, nr. 225

– de motie-Diertens c.s. over de uitkeringsrechten van topsporters en paralympiërs

30 234, nr. 226

– de motie-Diertens/Westerveld over duale carrières in de sport

30 234, nr. 227

– de motie-Diertens c.s. over diversiteit in de herziene Code Goed Sportbestuur

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg

31 016, nr. 229

– de motie-Bergkamp c.s. over onderzoek naar transgenderzorg op de lange termijn

31 016, nr. 230

– de motie-Bergkamp c.s. over periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten in de transgenderzorg

31 016, nr. 231

– de motie-Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg

31 016, nr. 232

– de motie-Ellemeet c.s. over de kennis over endocrinologische zorg

31 016, nr. 233

– de motie-Ploumen/Bergkamp over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

De Voorzitter: mw. Ellemeet wenst haar motie op stuk nr. 591 te wijzigen en mw. Agema haar motie op stuk nr. 593. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 477, nr. 579

– de motie-Van Gerven over afspraken over het tegengaan van perverse financiële prikkels

29 477, nr. 580

– de motie-Van Gerven over een onafhankelijke prijswaakhond voor dure geneesmiddelen

29 477, nr. 581

– de motie-Geleijnse/Arno Rutte over het nakomen van de toezeggingen over medicatiebeoordeling

29 477, nr. 582

– de motie-Geleijnse c.s. over de problemen bij het gebruiken van geneesmiddelen

29 477, nr. 583

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over verplicht onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen in de praktijk

29 477, nr. 584

– de motie-Ploumen over een convenant met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

29 477, nr. 585

– de motie-Ploumen over het opstellen van richtlijnen door onafhankelijke deskundigen

29 477, nr. 586

– de motie-Ploumen/Geleijnse over de kosten voor extra voorraad

29 477, nr. 587

– de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet over een strenger unitair aanvullend beschermingscertificaat

29 477, nr. 588

– de motie-Pia Dijkstra/Ploumen over openbaarmaking van de uitkomst van onderhandelingen over geneesmiddelen

29 477, nr. 589

– de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra over maatregelen als partijen de modelovereenkomst niet naleven

29 477, nr. 590

– de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra over het rapport «Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren"

29 477, nr. 591 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ellemeet c.s. over de behandeling met Spinraza zo snel mogelijk in gang zetten

29 477, nr. 592

– de motie-Arno Rutte over het gebruik van biosimilars

29 477, nr. 593 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agema/Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker

29 477, nr. 594 (ingetrokken)

– de motie-Agema over behandeling met Spinraza deze zomer mogelijk maken

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

28 089, nr. 137 (aangehouden)

– de motie-Laçin over alle vormen van overheidsfinanciering betrekken bij het asbestdakenverbod

28 089, nr. 138

– de motie-Laçin/Kröger over onderzoek naar asbest uitbreiden naar alle overheidsgebouwen

28 089, nr. 139 (aangehouden)

– de motie-Laçin c.s. over onderzoek naar de gevolgen van blootstelling aan grafietregens

28 089, nr. 140

– de motie-Wassenberg c.s. over zelf de regie nemen bij ernstige uitstoot van giftige stoffen

28 089, nr. 141

– de motie-Kröger c.s. over de gezondheidsgevolgen van emissies van giftige stoffen in kaart brengen

28 089, nr. 142

– de motie-Kröger c.s. over ondersteunen van de provincie bij het toezicht op Tata

28 089, nr. 143

– de motie-Kröger c.s. over handhaving op basis van meetgegevens door lokale overheden

28 089, nr. 144

– de motie-Van Aalst over niet in het geding zijn van de volksgezondheid bij emissies van de Nederlandse industrie

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

35 200-XVI, nr. 11

– de motie-Renkema over een evaluatie van de actieprogramma's van VWS

35 200-XVI, nr. 12

– de motie-Kerstens/Ellemeet over overleg met de beroepsgroepen over de overgangsregeling regieverpleegkundige

35 200-XVI, nr. 13

– de motie-Van den Berg/Kerstens over het jaarverslag en de begroting in 2020 conform het verzoek van de vaste commissie van VWS opstellen

35 200-XVI, nr. 14

– de motie-Van den Berg/Kerstens over in het jaarverslag over 2019 indicatoren opnemen over de beschikbaarheid van zorg in de regio

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

De Voorzitter: dhr. Schonis verzoekt zijn motie op stuk nr. 105 aan te houden. Dhr. Von Martels wenst zijn motie op stuk nr. 107 te wijzigen en dhr. Van Aalst zijn moties op stuk nrs. 115 en 116.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-A, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Schonis c.s. over een pilot voor alternatieve vormen van vervoer en betaling

35 000-A, nr. 106

– de motie-Von Martels/Remco Dijkstra over een pilot met NLIS als oplossing voor een of meer NMCA-knelpunten

35 000-A, nr. 107 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Von Martels/Remco Dijkstra over de oplossing van beruchte fileknelpunten

35 000-A, nr. 108

– de motie-Von Martels c.s. over een goede capaciteit op het spoor van en naar Zandvoort

35 000-A, nr. 109

– de motie-Van Raan over opnieuw toetsen van de vergunningverlening voor het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol

35 000-A, nr. 110

– de motie-Van Raan over niet nemen van het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen

35 000-A, nr. 111

– de motie-Van Raan over terugbrengen van het aantal vliegbewegingen tot het niveau bij de inwerkingtreding van het PAS

35 000-A, nr. 112

– de motie-Kröger over vertraging van projecten door de uitspraak van de Raad van State over de PAS

35 000-A, nr. 113

– de motie-Kröger over pilots met autobelastingen gebaseerd op «betalen naar gebruik»

35 000-A, nr. 114

– de motie-Kröger over experimenten met betalen naar gebruik op snelwegen om en door steden

35 000-A, nr. 115 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Aalst over een sluitende financiering voor de N35

35 000-A, nr. 116 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Aalst over de reguliere maximumsnelheid bij het openstellen van de spitsstrook

35 000-A, nr. 117

– de motie-Van Aalst over een oeververbinding naar Feyenoord City of naar de Krimpenerwaard

35 000-A, nr. 118

– de motie-Van Aalst over nooit invoeren van rekeningrijden

35 000-A, nr. 119

– de motie-Laçin over de Lelylijn meenemen als een serieuze optie

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het CBR

29 398, nr. 707

– de motie-Van Aalst over een plan van aanpak om de puinhoop bij het CBR op te ruimen

29 398, nr. 708 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over de verstoorde relatie tussen rijschoolhouders en het CBR

29 398, nr. 709

– de motie-Van Aalst over onderzoeken of de medische keuring bij een externe partij ondergebracht kan worden

29 398, nr. 710 (overgenomen)

– de motie-Laçin over inzicht per kwartaal in de werkvoorraad bij het CBR

29 398, nr. 711 (aangehouden)

– de motie-Laçin over per direct stoppen met de centralisatie van de medische afdeling in Rijswijk

29 398, nr. 712

– de motie-Von Martels c.s. over het SWOV vragen het onderzoek uit 2011 te actualiseren

29 398, nr. 713 (aangehouden)

– de motie-Schonis/Von Martels over het instellen van een coulanceregeling

29 398, nr. 714

– de motie-Schonis/Von Martels over kritisch tegen het licht houden van de lijst van medische aandoeningen

29 398, nr. 715 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk c.s. over direct aanpassen van de regelgeving

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat

35 200 nr. 27

– de motie-Van Rooijen over dezelfde langetermijnrente voor pensioenfondsen als voor verzekeraars

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie

33 009, nr. 73

– de motie-Van Eijs c.s. over de AWTI om advies vragen over de middelen van sleuteltechnologieën

33 009, nr. 74

– de motie-Van Eijs c.s. over jaarlijks inzicht in de publieke investeringen in sleuteltechnologieën

33 009, nr. 75

– de motie-Amhaouch c.s. over innovatiebeleid en R&D

33 009, nr. 76

– de motie-Veldman c.s. over innovatiemiddelen inzetten voor maatschappelijke uitdagingen

33 009, nr. 77

– de motie-Moorlag over verschuiving van middelen naar missiegericht innovatiebeleid

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

32 043, nr. 458

– de motie-Asscher/Klaver over de uitwerking van de regeling voor zware beroepen

32 043, nr. 459

– de motie-Asscher/Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

32 043, nr. 460

– de motie-Asscher/Klaver over de voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten

32 043, nr. 461

– de motie-Klaver/Asscher over een voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector

32 043, nr. 462

– de motie-Klaver/Asscher over alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen

32 043, nr. 463

– de motie-Klaver/Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

32 043, nr. 464

– de motie-Van Kent over continueren van de tijdelijke beperking van de RVU-heffing

32 043, nr. 465

– de motie-Van Kent over de mogelijkheid voor werknemers in de publieke sector om vroegpensioenregelingen af te spreken

32 043, nr. 466

– de motie-Van Kent over concrete doelen in het plan van de Stichting van de Arbeid

32 043, nr. 467

– de motie-Van Kent over de AOW-leeftijd voor ten minste vijf jaar op 66 jaar bevriezen

32 043, nr. 468

– de motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten

32 043, nr. 469

– de motie-Omtzigt c.s. over een onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten

32 043, nr. 470

– de motie-Stoffer/Bruins over de uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp'ers

32 043, nr. 471 (aangehouden)

– de motie-Stoffer over alternatieven voor de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

32 043, nr. 472

– de motie-Edgar Mulder over het pensioenakkoord door de shredder halen

32 043, nr. 473

– de motie-Van der Linde c.s. over het vergroten van de duurzame inzetbaarheid

32 043, nr. 474

– de motie-Bruins c.s. over jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk

32 043, nr. 475

– de motie-Van Brenk over het toetsen van de toepasbaarheid van de risicovrije rekenrente

32 043, nr. 476

– de motie-Van Brenk over de Commissie Parameters een nieuw advies laten uitbrengen

32 043, nr. 477

– de motie-Van Raan over het investeringspotentieel inzetten voor duurzame beleggingen

32 043, nr. 478

– de motie-Azarkan/Van Brenk over compensatie voor alle pensioengedupeerden

32 043, nr. 479

– de motie-Azarkan/Van Brenk over een alternatieve, meer realistische manier om de rekenrente vast te stellen

32 043, nr. 480

– de motie-Baudet over een onderzoek naar de mogelijkheid om de rekenrente te verhogen

32 043, nr. 481

– de motie-Baudet over onderzoeken op welke wijze de pensioenen weer kunnen worden geïndexeerd

32 043, nr. 482

– de motie-Baudet over het fixeren van de AOW-leeftijd op 66 jaar

32 043, nr. 483

– de motie-Baudet over een voorstel waardoor iedereen die 40 jaar lang een zwaar beroep heeft uitgeoefend, recht krijgt op AOW

32 043, nr. 484

– de motie-Baudet over geen verplichting voor zelfstandigen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2018

35 200-X, nr. 9

– de motie-Karabulut/Kerstens over een noodplan om het personeelsbeleid tot absolute prioriteit te maken

35 200-X, nr. 10

– de motie-Kerstens over inzicht in omvang en kosten voor de flexibele schil

35 200-X, nr. 11

– de motie-Belhaj over de voortgang van de implementatie van het DAP

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

35 200-VII, nr. 11

– de motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatiebeveiliging bij het Rijk

35 200-VII, nr. 12

– de motie-Özütok over voorkomen van negatieve gevolgen van het «trap op, trap af»-systeem

35 200-VII, nr. 13

– de motie-Özütok over concrete doelstellingen voor het verbeteren van de rijksbrede informatiebeveiliging

35 200-VII, nr. 14

– de motie-Middendorp/Drost over voorwaarden voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het gebruik van algoritmes door overheden

35 200-VII, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Middendorp over een analyse van de bedrijfsvoering van de shared service organisaties

35 200-VII, nr. 16

– de motie-Van Raak over niet meer korten van gemeenten als de regering zelf minder geld uitgeeft dan begroot

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018

35 200-IV, nr. 9

– de motie-Özütok/Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren

35 200-IV, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Bosman/Van Dam over informatie over de besteding van de middelen bestemd voor rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

35 200-IV, nr. 11

– de motie-Diertens/Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

35 200-IV, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-De Graaf over voorrang voor Nederlandse bedrijven bij de aanbesteding van wederopbouwprojecten op Sint-Maarten

35 200-IV, nr. 13

– de motie-De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

35 200-XVII, nr. 9

– de motie-Van Weerdenburg over per direct openbaar maken van de brieven over Mali

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/ Groningen

De Voorzitter: dhr. Wassenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 648 aan te houden. Mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 645 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 645 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over het vertonen van de film «De Kinderkeuring»

33 529, nr. 646

– de motie-Beckerman c.s. over alle schades binnen zes maanden beoordelen

33 529, nr. 647

– de motie-Sienot c.s. over een integrale aanpak voor het mkb

33 529, nr. 648 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg c.s. over niet meer dan 12 miljard kuub gas winnen bij een gemiddelde winter

33 529, nr. 649

– de motie-Agnes Mulder over een vaststaande redelijke termijn van drie tot zes maanden voor de afhandeling van schademeldingen

33 529, nr. 650

– de motie-Agnes Mulder over een regeling voor schrijnende schadegevallen

33 529, nr. 651

– de motie-Van der Lee c.s. over een juristenteam voor de ondersteuning van gedupeerden

33 529, nr. 652

– de motie-Van der Lee c.s. over de mogelijkheid een beroep te doen op de waardevermeerderingsregeling

33 529, nr. 653

– de motie-Van der Lee over een meldpunt voor betere afstemming van schadeherstel en versterking

33 529, nr. 654

– de motie-Kops over het verruimen van de deadline van de variabele vergoeding

33 529, nr. 655

– de motie-Kops over geen maximumbedrag voor de variabele vergoeding

33 529, nr. 656

– de motie-Kops over het afzonderlijk behandelen en vergoeden van schadegevallen

33 529, nr. 657

– de motie-Dik-Faber c.s. over toepassing van het bewijsvermoeden

33 529, nr. 658 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber c.s. over de mogelijkheid voor bewoners om hun eigen aannemer te kiezen

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 662 aan te houden. Mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 658 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 652

– de motie-Moorlag c.s. over faciliteren dat jongerenorganisaties een plek aan tafel krijgen bij de uitwerking van het klimaatakkoord

30 196, nr. 653

– de motie-Moorlag c.s. over het voorbereiden van een wijziging van de Grondwet

30 196, nr. 654

– de motie-Moorlag/Agnes Mulder over het identificeren en wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving

30 196, nr. 655

– de motie-Wassenberg/Beckerman over CO2-opslag uitsluiten van toekomstige SDE-regelingen

30 196, nr. 656

– de motie-Wassenberg/Beckerman over mestvergisters uitsluiten van projecten die met SDE+-gelden worden gesubsidieerd

30 196, nr. 657

– de motie-Wassenberg/Beckerman over een moratorium op de bouw van nieuwe houtstookcentrales

30 196, nr. 658 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over strengere eisen aan energieleveranciers

30 196, nr. 659

– de motie-Sienot/Agnes Mulder over een routekaart voor zonne-energie op water

30 196, nr. 660

– de motie-Sienot c.s. over leren van hoe de markt voor warmte in het buitenland functioneert

30 196, nr. 661 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over het aanleggen van warmtenetten in proeftuinwijken door publieke netwerkbedrijven

30 196, nr. 662 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over het altijd laten meetellen van zonnepanelen voor het energielabel

30 196, nr. 663

– de motie-Agnes Mulder over het versnellen van de wijziging van de Warmtewet

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 122

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

35 122 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van der Staaij (17) over oog voor veiligheid bij verlenen penitentiair programma

– amendement Van den Berge (13) over behouden penitentiair programma voor gedetineerden met v.i.

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– amendement Van Nispen/Van der Staaij (11) over betrekken reclassering bij D&R-plan

– onderdeel F

– onderdelen G t/m K

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Van den Berge (12,I) over het laten vervallen van maximering van v.i. van twee jaar

– amendement Van der Staaij/Van Nispen (14,I) over expliciet in vonnis vermelden welk deel straf buiten inrichting mogelijk is

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– amendement Van der Staaij (16,I) over herroeping v.i. in alle gevallen bij schending voorwaarden

– amendement Van den Berge (10,I) over een volledige rechterlijke toets

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Van der Staaij/Kuiken (18) over GVM-maatregel bij straf > 1 jaar (toevoegen onderdeel G)

– artikel II

– artikelen III en IV

– amendement Van den Berge (12,II en III)

– amendement Van der Staaij/Van Nispen (14,II en III)

– amendement Van der Staaij (16,II en III)

– amendement Van den Berge (10,II en III)

– artikel IVa

– artikel IVb

– gewijzigd amendement Van den Berge (9) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IVc)

– artikelen V en VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet straffen en beschermen

35 122, nr. 19

– de motie-Markuszower over geheel afschaffen van de voorwaardelijke invrijheidstelling

35 122, nr. 20

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen

35 122, nr. 21

– de motie-Van Nispen/Van den Berge over jaarlijks rapporteren over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie

35 122, nr. 22

– de motie-Van Nispen/Van Wijngaarden over toezicht op gedetineerden die waarschijnlijk een gevaar zijn voor de samenleving

35 122, nr. 23

– de motie-Van Nispen/Van Toorenburg over arbeid aanbieden aan alle gedetineerden

35 122, nr. 24

– de motie-Van Toorenburg/Van Wijngaarden over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege

35 122, nr. 25

– de motie-Van Toorenburg/Van Wijngaarden over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

35 122, nr. 26

– de motie-Groothuizen/Kuiken over langdurend re-integratieverlof bij gevangenisstraffen van zes jaar of meer

35 122, nr. 27

– de motie-Kuiken/Van Wijngaarden over bevorderen van toepassing van de GVM

35 122, nr. 28

– de motie-Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

35 122, nr. 29

– de motie-Drost/Van der Staaij over betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het D&R-plan

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

32 670, nr. 150

– de motie-Bromet/Kröger over het Luchthavenbesluit Lelystad Airport behandelen na volledige vergunningverlening

32 670, nr. 151

– de motie-Bromet c.s. over ondersteunen van boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden

32 670, nr. 152

– de motie-Bromet/Kröger over natuurgebieden die kunnen profiteren van een verlaging van de maximumsnelheid

32 670, nr. 153

– de motie-Bromet/Kröger over de uitspraak van de Raad van State serieus nemen

32 670, nr. 154

– de motie-Weverling c.s. over projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State

32 670, nr. 155

– de motie-De Groot c.s. over een duurzaam juridisch kader voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden

32 670, nr. 156 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een standstill voor subsidieverlening aan emissiearme stalsystemen

32 670, nr. 157

– de motie-Ouwehand over per direct alle ontwerpvergunningen intrekken

32 670, nr. 158

– de motie-Futselaar over op korte termijn een aanpak voor een forse vermindering van de stikstofuitstoot

32 670, nr. 159

– de motie-Futselaar over sturen op consequente vergunningverlening

32 670, nr. 160

– de motie-Geurts c.s. over instellen van een commissie die adviseert over oplossingsrichtingen

32 670, nr. 161

– de motie-Moorlag c.s. over onorthodoxe bronmaatregelen

32 670, nr. 162

– de motie-Moorlag/Bromet over bronmaatregelen laten doorrekenen door CPB en PBL

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 551 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 991, nr. 551 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over zich uitspreken tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen waarin de landbouw is opgenomen

26. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

27. Debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. VAO Bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 288, nr. 581

35. VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Bouwopgave (AO d.d. 19/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 167

37. Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

34 985

38. Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

35 137

39. Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

35 146

40. Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

35 054

41. Aanvullingswet geluid Omgevingswet

35 224

42. Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI

35 035, nr. 8

43. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2019

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 25/04)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/04)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

– VAO Maritiem (AO d.d. 05/06)

– VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/06)

– VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)

– VAO Bonaire, Sint Eustatius en Saba (AO d.d. 13/06)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

– VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)

– VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen (30 872–232)

– VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

35 180 (Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

5 juli t/m 2 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

3, 4 en 5 september (week 36)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 20/06)

– VAO Water (AO d.d. 20/06)

35 050 (Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

34 971 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw))

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 133 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

35 174 (Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte)

35 124 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)

35 125 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied))

10, 11 en 12 september (week 37)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs))

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen

24, 25 en 26 september (week 39)

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (III) en Begroting Koning (I)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII)

18 t/m 24 oktober (week 43)

– herfstreces 2019

29, 30 en 31 oktober 2019 (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Belastingplan 2020 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

2. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

3. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

4. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

6. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

7. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

8. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

9. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

10. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

11. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

12. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

13. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

14. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

15. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

16. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

17. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

18. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

19. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

20. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

21. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

22. Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM (Buitenweg) (Minister J&V)

23. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

25. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

26. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

27. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

28. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

29. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

30. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

32. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

33. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie, Minister BuZa, Minister J&V)

34. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

35. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

36. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

37. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

38. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

39. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

40. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

41. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

42. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

43. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

44. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

45. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

47. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

48. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

49. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

50. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

51. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

52. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

53. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

54. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

55. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

56. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

58. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

59. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

60. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

61. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

62. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

63. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

64. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

65. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

66. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

67. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

68. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

69. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

70. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

71. Debat over de stijgende woonlasten voor huurders (Nijboer) (Minister BZK)

72. Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie (Sienot) (Minister J&V, Minister EZK)

73. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

74. Debat over Chinezen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen (Van der Lee) (Minister EZK)

75. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

76. Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

77. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

78. Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken (Van Toorenburg) (Minister J&V)

79. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

80. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

81. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (Minister Financiën)

82. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (Minister OCW)

83. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHA-OS)

84. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (Van Weyenberg) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

85. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

86. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

87. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

88. Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (Graus) (Minister LNV, Minister J&V)

89. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

90. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

91. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

92. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

93. Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (Geurts) (Minister LNV)

94. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

95. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

96. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

97. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

98. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

99. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

100. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

101. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Rooijen) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

102. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

103. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

104. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (Smeulders) (Minister SZW)

105. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

106. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Drost) (Minister J&V)

107. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

108. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (Minister VWS)

109. Debat over de forensische opsporing in Nederland (Helder) (Minister J&V)

110. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

111. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

112. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

113. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

114. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam) (Minister BuZa)

115. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (Bromet) (Minister LNV, Minister MZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

3. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

4. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

16. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

17. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

20. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

23. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

28. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

33. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

39. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

40. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

42. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

43. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

44. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

45. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

47. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

49. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

51. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

56. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

57. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

58. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

59. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

60. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

61. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

64. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

65. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

66. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

67. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

68. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

71. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

72. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

74. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (Minister OCW)

76. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

77. Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

78. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

79. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (Minister Financiën)

80. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

81. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

82. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

83. Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (Smeulders) (Minister BZK)

84. Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

85. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

86. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

87. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

88. Dertigledendebat over E-waste (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

89. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

90. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

91. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

94. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

96. Dertigledendebat over de forensische zorg (Kuiken) (Minister RB)

97. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Geleijnse) (Minister VWS)

98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (Kröger) (Minister I&W)

99. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

100. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (Hijink) (Minister VWS, Minister RB)

101. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (Van Weyenberg) (Minister SZW, Minister OCW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 24 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000-XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 24 juni van 18.30 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota: «Gelijke Kansen, een leven lang» (Kamerstuk 35 162)

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat over de initiatiefnota’s «Droge voeten: voor een klimaatbestendig Nederland» (Kamerstuk 35 140) en «Veen red je niet alleen» (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 1 juli van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 1 juli van 19.00 tot 22.00

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota «Eerlijk loon» (Kamerstuk 35 142)

Maandag 9 september van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 9 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota: Zorg in de regio (Kamerstuk 35 138)

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020