Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 5 oktober 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 oktober

14.00 uur

Woensdag 10 oktober

10.15 uur

Donderdag 11 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

35 000, nr. 49

– de motie-Edgar Mulder over de btw-verhoging terugdraaien, de huren verlagen en de zorgpremie bevriezen

35 000, nr. 50 (aangehouden)

– de motie-Snels c.s. over een eerste aanzet voor het werken met de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart

35 000, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Snels/Stoffer over de juridische houdbaarheid van de dividendbelasting

35 000, nr. 52

– de motie-Slootweg/Aukje de Vries over de bekendheid onder ouderen van verschillende toeslagen vergroten

35 000, nr. 53

– de motie-Leijten c.s. over de gevolgen van de verhoging van de btw berekenen

35 000, nr. 54

– de motie-Leijten over budget dat overblijft op het Budgettair Kader Zorg behouden voor zorg

35 000, nr. 55

– de motie-Nijboer c.s. over de onderschrijdingen onder de kaders aanwenden voor de beoogde doelen

35 000, nr. 56

– de motie-Nijboer over de kosten van de taakstelling onderwijs

35 000, nr. 57

– de motie-Nijboer over maatregelen om starters te ondersteunen

35 000, nr. 58

– de motie-Nijboer over onderschrijdingen aanwenden voor heffingsvermindering

35 000, nr. 59

– de motie-Bruins/Slootweg over de effecten van het kwantitatieve verruimingsbeleid van de ECB

35 000, nr. 60

– de motie-Van Raan c.s. over het gebruik van de Monitor Brede Welvaart

35 000, nr. 61

– de motie-Van Raan over de gevolgen voor Nederland van de wereldwijde temperatuurstijging in kaart brengen

35 000, nr. 62

– de motie-Van Raan over het beperken van CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma's

35 000, nr. 63

– de motie-Van Rooijen c.s. over het standpunt van DNB over de rekenrente bij zachtere nominale en reële aanspraken

35 000, nr. 64

– de motie-Van Rooijen over in 2019 de compensatie voor de btw-verhoging generiek uitbreiden

35 000, nr. 65

– de motie-Van Rooijen over in box 3 een apart regime voor spaargeld introduceren

35 000, nr. 66

– de motie-Van Rooijen over afschaffen van de schenk- en erfbelasting

35 000, nr. 67

– de motie-Stoffer/Baudet over de beperking van de aftrek van giften

35 000, nr. 68

– de motie-Azarkan over de scheefgroei van lasten tegengaan

35 000, nr. 69

– de motie-Azarkan over een eventueel koopkrachttekort in de eerstvolgende begroting repareren

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 334, nr. 13

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een besluit tot het vervallen van het voorstel van wet van het lid Buitenweg (Kamerstuk 32 334)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

De Voorzitter: mw. Nijkerken-De Haan verzoekt haar motie op stuk nr. 127 aan te houden. Mw. Van Brenk wenst haar motie op stuk nr. 119 te wijzigen en nader te wijzigen. Dhr. Gijs van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 125 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 352, nr. 117

– de motie-Renkema over loondispensatie in de Wajong vervangen door loonkostensubsidie

34 352, nr. 118

– de motie-Renkema over per arbeidsmarktregio inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan werk worden geholpen

34 352, nr. 119 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Brenk over intensieve persoonlijke begeleiding en scholing voor mensen in de bijstand

34 352, nr. 120

– de motie-Jasper van Dijk over een wettelijk recht op toegang tot SW-bedrijven

34 352, nr. 121

– de motie-Jasper van Dijk over een cao beschut werk

34 352, nr. 122

– de motie-Raemakers/Renkema over een onderzoek naar de handhavingspraktijk

34 352, nr. 123

– de motie-De Jong c.s. over beschutte werkplekken in stand houden en uitbreiden

34 352, nr. 124

– de motie-Bruins/Raemakers over interne begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking

34 352, nr. 125 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gijs van Dijk over het sociaal ontwikkelbedrijf

34 352, nr. 126

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

34 352, nr. 127 (aangehouden)

– de motie-Nijkerken-de Haan/Peters over de informele ontheffing

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 048, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemming

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

32 623, nr. 231

– de motie-Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de ATV over een toetsingskader

32 623, nr. 232 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over blijvend steunen van het humanitaire werk van de White Helmets

32 623, nr. 234

– de motie-Karabulut over eigen onderzoek naar relevante aspecten van Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië

32 623, nr. 235

– de motie-Kuzu over opschorten van alle buitenlandse missies waar een gewapende strijd wordt gevoerd

32 623, nr. 236

– de motie-Kuzu over stoppen met steun aan groeperingen die met elkaar strijd voeren

32 623, nr. 237

– de motie-Kuzu over een eenduidigere definitie voor een

terroristische organisatie

32 623, nr. 238

– de motie-Baudet over onderzoek door het OM of voormalig bewindslieden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten

32 623, nr. 239

– de motie-Baudet over staken van alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië

32 623, nr. 240

– de motie-Baudet over een regeling met de Syrische regering over terugkeer van alle Syrische asielzoekers en statushouders

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wmo

29 538, nr. 266

– de motie-Hijink/Bergkamp over het bespreken van knelpunten in de wijkverpleging

29 538, nr. 267

– de motie-Hijink/Kerstens over gemeenten volledig compenseren voor de invoering van het abonnementstarief

29 538, nr. 268 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp over ouderen beter informeren over maaltijdondersteuning vanuit de Wmo

29 538, nr. 269

– de motie-Ellemeet/Kerstens over de nieuwe HV-loonschaal meenemen in de evaluatie van de AMvB

29 538, nr. 270

– de motie-Sazias over duidelijke regels voor de maaltijdondersteuning voor kwetsbare ouderen

29 538, nr. 271

– de motie-Kerstens c.s. over niet benadelen van mensen met een minimuminkomen door het abonnementstarief

29 538, nr. 272

– de motie-Kerstens over niet beperken van de toegang tot de Wmo door het abonnementstarief

29 538, nr. 273

– de motie-Kerstens over met de rekentool vaststellen van een basistarief

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 728 te wijzigen en mw. Kuiken haar motie op stuk nr. 735. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 587, nr. 726

– de motie-Van Nispen c.s. over geen gebruik van meerpersoonscellen

24 587, nr. 727

– de motie-Van Nispen c.s. over uitstel van het terugbrengen van de gevangeniscapaciteit

24 587, nr. 728 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Buitenweg/Van Nispen over de effecten van het sluiten van gevangenissen

24 587, nr. 729 (overgenomen)

– de motie-Buitenweg/Van der Graaf over het aantal extra bedden in ppc's

24 587, nr. 730

– de motie-Krol over oudere werklozen omscholen tot gevangenisbewaarder

24 587, nr. 731

– de motie-Krol over een fulltime werkweek voor gedetineerden

24 587, nr. 732

– de motie-Van Toorenburg c.s. over de resultaten van de plaatsingsronde

24 587, nr. 733

– de motie-Van der Graaf c.s. over aanmerken familiebezoek als re-integratiedoel

24 587, nr. 734

– de motie-Markuszower over het openhouden van gevangenissen

24 587, nr. 735 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuiken c.s. over behoud werkgelegenheid en herbestemming gebouwen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 052, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 914

Wet implementatie Europese Vierde Spoorwegpakket

34 914 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen I en II

– artikel III, onderdelen A t/m C

– amendement Ziengs (10) over open toegang

– onderdeel D

– onderdelen E t/m L

– amendement Ziengs (11) over een versterkte rol voor de Kamer (invoegen onderdelen La en Lb)

– amendement Ziengs (9) over een gescheiden boekhouding (invoegen onderdeel La)

– onderdeel M

– artikel III

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet implementatie Europese Vierde Spoorwegpakket

34 914, nr. 12

– de motie-Kröger/Laçin over de ILT ruim tevoren toerusten op haar nieuwe taak

34 914, nr. 13

– de motie-Kröger over risico's voor de ERTMS-agenda

34 914, nr. 14

– de motie-Amhaouch over de implementatie in België, Duitsland, het VK en Frankrijk

34 914, nr. 15

– de motie-Amhaouch over het borgen van continue kwaliteitsverbetering

34 914, nr. 16

– de motie-Laçin over de invloed van externe factoren op de kwaliteitsverbetering

34 914, nr. 17

– de motie-Jetten/Ziengs over regelmatige informatie over het onderhandelingsproces over de concessies

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

32 716, nr. 31

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over een alternatief voor bezuiniging op arbeidsongeschikten

32 716, nr. 32

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over passende begeleiding bij en naar werk

32 716, nr. 33

– de motie-Pieter Heerma c.s. over afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 882

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli 2018

21 501-30, nr. 441

– de motie-Wörsdörfer over de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG

16. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

18. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Nationale woonagenda 2018–2021 (AO d.d. 27/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Gezamenlijke behandeling van:

35 000 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019

35 000 III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

35 000 IV

23. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

24. Gezamenlijke behandeling van (1e termijn Kamer):

33 812, nrs. 3 t/m 5

Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008

34 683

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

34 675

25. Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

34 934

26. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (re- en dupliek)

35 035, nrs. 1 en 2

27. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

16, 17 en 18 oktober (week 42)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

– Debat over de Europese Top van 18 en 19 oktober 2018

– VSO Informele Landbouw- en Visserijraad 23 tot 25 september 2018

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 25/09)

– VAO Orgaandonatie (AO d.d. 26/09)

– VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09)

– VSO Structuurvisie ondergrond (33 136, nr. 16 en nr. 17)

– VSO over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen (26 991, nr. 530)

– VAO Paarden (AO d.d. 03/10)

– VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)

– VAO Financiën sociaal domein (AO d.d. 03/10)

– VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

19 t/m 29 oktober (week 43)

– Herfstreces

30, 31 oktober en 1 november (week 44)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) incl. Diergezondheidsfonds (F)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)) (re- en dupliek)

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2019 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

4, 5 en 6 december (week 49)

- Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

5. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

6. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

7. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

8. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

9. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

10. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

11. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

12. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

13. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

14. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

16. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

18. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

19. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

20. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

21. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

22. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

23. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

25. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

27. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

28. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

29. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

30. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

31. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

33. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

34. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

35. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

37. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

39. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

40. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

41. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

42. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

43. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

44. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

45. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

46. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

47. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

48. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

49. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

50. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

51. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

53. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

55. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

56. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

57. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

58. Debat over de invloed van de NAM op de lijst met onveilige woningen in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

59. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

60. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

61. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

62. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

63. Debat over interne misstanden bij het NFI (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

65. Debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

66. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

67. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

68. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

69. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

70. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

71. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

72. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

73. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

74. Debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België (Geurts) (Minister LNV)

75. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

10. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

11. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

12. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

14. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

16. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

17. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

19. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

21. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

22. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

23. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

25. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

28. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

29. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

31. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

32. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

35. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

39. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

40. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

41. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

42. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

43. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

44. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

47. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

48. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

49. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

51. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

52. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

53. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

54. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

55. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

56. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

57. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

58. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

62. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

63. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

64. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Krol) (Minister BZK)

66. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

67. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

68. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

69. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

70. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

71. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

72. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

73. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

76. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

77. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

79. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

80. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

81. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

82. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

83. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

84. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

85. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister Buitenlandse Zaken)

86. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

88. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

89. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

90. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid al in 2016 wist van een mogelijke meningokokkenuitbraak (Renkema) (Staatssecretaris VWS)

91. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

92. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

93. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

94. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

95. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

96. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

97. Dertigledendebat over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname (Van der Lee) (Minister EZK)

98. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

99. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

100. Dertigledendebat over de beleidsbrief Dierenwelzijn (Ouwehand) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Blauw op straat»

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 5 november 2018 van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Materiaal Defensie

Maandag 5 november 2018 van 18.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de mensenrechtenrapportage 2018

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 12 november 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel Defensie

Maandag 12 november 2018 van 18.30 uur tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 23.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de begroting BUHA-OS

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 5/10)

VVD:

415

minuten

PVV:

283

minuten

CDA:

270

minuten

D66:

273

minuten

GroenLinks:

220

minuten

SP:

220

minuten

PvdA:

170

minuten

ChristenUnie:

137

minuten

PvdD:

139

minuten

50PLUS:

103

minuten

SGP:

120

minuten

DENK:

117

minuten

Forum voor Democratie:

111

minuten