35 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN SLOOTWEG

Voorgesteld 4 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kwantitatieve verruimingsbeleid van de ECB heeft geleid tot veel goedkoop geld dat, in combinatie met de historisch gezien (en hier niet geheel los van staande) lage rente, op zoek is naar rendement;

overwegende dat dat in sommige maatschappelijke sectoren mede oorzaak lijkt te zijn van ongewenste effecten, zoals in de huizenmarkt;

verzoekt de Minister, te onderzoeken wat de negatieve (neven)effecten van kwantitatieve verruiming in combinatie met de lage rente zijn in de diverse maatschappelijke sectoren, en daarbij met name aandacht te besteden aan het toegenomen buy-to-letfenomeen in de grote steden, aan de (on)wenselijkheid daarvan en een mogelijke aanpak daarvan te verkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Slootweg

Naar boven