Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 10 november 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 november

14.00 uur

Woensdag 15 november

10.15 uur

Donderdag 16 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 688

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 766

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

34 766 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikelen I t/m IV

– amendement Van Kent (14,I) over het in zijn geheel verbieden van stukloon (invoegen onderdelen A en B)

– artikel IV0

– amendement Van Kent (14,II) (toevoegen onderdeel B)

– artikel IVA

– artikelen V t/m XXC

– amendement Van Kent (14,III) (invoegen onderdelen Ac t/m Ae)

– artikel XXI

– artikelen XXII t/m XXXVII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij de Verzamelwet SZW 2018

34 766, nr. 15

– de motie-Dijkgraaf/Nijkerken-de Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 765

Wet waardeoverdracht klein pensioen

34 765 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m E

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,I) over een harde knip tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen per 1 januari 2018

– amendement Lodders c.s. (17,I) over afkoop als terugvaloptie

N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel F, artikel 66, tweede lid, onderdeel d, «2017» telkens vervangen door: 2018.

– onderdeel F

– onderdelen G t/m Q

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,II)

– onderdeel R

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m F

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,III)

– amendement Lodders c.s. (17,II)

N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt in artikel II, onderdeel G, artikel 78, tweede lid, onderdeel d, «2017» telkens vervangen door: 2018.

– onderdeel G

– onderdelen H t/m R

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (13,IV)

– onderdeel S

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen

34 765, nr. 12

– de motie-Lodders c.s. over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

34 765, nr. 14

– de motie-De Jong over afkoop van zeer kleine pensioenen

34 765, nr. 15

– de motie-De Jong over herziene IORP-informatievereisten niet implementeren

34 765, nr. 16

– de motie-Omtzigt over achterliggende berekeningen van kleine pensioenaanspraken

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Justitiële jeugd

28 741, nr. 36 (overgenomen)

– de motie-Buitenweg c.s. over voortzetten van de Kleinschalige Voorziening Amsterdam in 2018

28 741, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over een vaste plaats voor het herstelrecht binnen de wijkaanpak

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

De Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775-IV, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-De Graaf/Wilders over bevoegdheden op Bonaire overdragen aan de gezaghebber

34 775-IV, nr. 10

– de motie-De Graaf over verbreken van de band met de voormalige Antillen

34 775-IV, nr. 11

– de motie-De Graaf over verbreken van de banden met de Koninkrijkslanden

34 775-IV, nr. 12

– de motie-Van Tongeren over stimuleren van duurzaam bouwen

34 775-IV, nr. 13

– de motie-Van Tongeren over subsidieregelingen voor energiebesparing

34 775-IV, nr. 14

– de motie-Van Tongeren over trainingen voor vrouwelijke toptalenten

34 775-IV, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berg c.s. over een innovatief land- en tuinbouwbeleid

34 775-IV, nr. 16

– de motie-Van den Berg c.s. over traineeprogramma's voor ambtenaren

34 775-IV, nr. 17

– de motie-Van Raak over geen opdrachten voor KPMG

34 775-IV, nr. 18

– de motie-Van Raak/Kuiken over mensen met een laag inkomen op Saba en Statia

34 775-IV, nr. 19

– de motie-Diertens c.s. over een regierol voor het Ministerie van BZK

34 775-IV, nr. 20

– de motie-Kuzu over extra investeringen in Caribisch Nederland

34 775-IV, nr. 21

– de motie-Kuzu over bijdragen van departementen aan de begroting van Koninkrijksrelaties

34 775-IV, nr. 22

– de motie-Van der Graaf c.s. over verbeteren van de positie van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

34 775, nr. 56

– de motie-Tony van Dijck over afschaffen van de expatregeling

34 775, nr. 57

– de motie-Snels c.s. over meevallende nominale zorgpremies

34 775, nr. 58

– de motie-Snels/Nijboer over besluiten voor vermindering van de gaswinning

34 775, nr. 59

– de motie-Leijten/Snels over erkennen dat Nederland een belastingparadijs is

34 775, nr. 60

– de motie-Leijten over geen belastingdeals zolang het onderzoek naar rechtmatigheid loopt

34 775, nr. 61

– de motie-Leijten over de inkomensafhankelijke zorgpremie

34 775, nr. 62

– de motie-Nijboer c.s. over de renteaftrekbeperking voor woningcorporaties

34 775, nr. 63

– de motie-Nijboer c.s. over een verdere verhoging van de buffervereisten

34 775, nr. 64

– de motie-Nijboer c.s. over extra investeren in de controlecapaciteit bij de Belastingdienst

34 775, nr. 65

– de motie-Van Rooijen over intrekken van het wetsvoorstel over het uitfaseren van de aftrek

34 775, nr. 66

– de motie-Azarkan over streven naar een houdbaarheidsoverschot op lange termijn

34 775, nr. 67

– de motie-Azarkan over evalueren van Verantwoord Begroten

34 775, nr. 68

– de motie-Azarkan over een verhoging van de reserves voor banken

34 775, nr. 69

– de motie-Azarkan over gedragseffecten van werkgevers

34 775, nr. 70

– de motie-Baudet over de verlaging van het box 2-tarief voor zzp'ers en mkb'ers

34 775, nr. 71

– de motie-Baudet over het verhogen van de zelfstandigenaftrek

34 775, nr. 72

– de motie-Baudet over een gefixeerde belastingvrije voet

34 775, nr. 73

– de motie-Baudet over het behouden van de wet-Hillen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 757

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)

– artikelen I t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 771

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VSO aangescherpte regels voor gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering

25 883, nr. 309

– de motie-Lacin over overleg met de sector over knelpunten

25 883, nr. 310

– de motie-Lacin over het informeren van de Kamer over het gebruik van subsidieregelingen

34 775-V

14. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

15. Gezamenlijke behandeling van:

34 775-VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (inclusief Rijksdienst, Digitale overheid uit de begroting EZK/LNV en exclusief Kustwacht Caribisch NL)

34 775-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

34 775-C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018

16. Debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002 met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

34 739

19. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

34 720

20. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk

34 790, nrs. 3 en 4

21. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

21, 22 en 23 november (week 47)

– Belastingplan 2018 (+ stemmingen op donderdag 23 november)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting Defensie (X) (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting BZK)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

34 733-(R2090) (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers)

28, 29 en 30 november (week 48)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A en Elektrisch vervoer uit de begroting EZK/LNV en exclusief Klimaat en Ruimte)

34 762 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

5, 6 en 7 december (week 49)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (inclusief Groen onderwijs)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (exclusief Groen onderwijs)

12, 13 en 14 december (week 50)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid)

– Debat over de Europese Top van 14 en 15 december 2017

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

19, 20 en 21 december (week 51)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Stemmingen over alle begrotingen

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

(week 52 en week 1 en 2)

kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

23, 24 en 25 januari 2017 (week 4)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën) (te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand)) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport Toezicht op banken in Nederland (Leijten) (Minister Financiën)

2. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

3. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

4. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

5. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

6. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

9. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

10. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

11. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

13. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

14. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

17. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

20. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg (Kooiman) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

25. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

26. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

27. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

28. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

29. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 november van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiepersoneel

Maandag 13 november van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiematerieel

Maandag 13 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 27 november van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&M over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof (Kamerstuk 34 717)

Maandag 11 december van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het MIRT

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

10 november 2017)

VVD:

409

minuten

PVV:

271

minuten

CDA:

259

minuten

D66:

258

minuten

GroenLinks:

213

minuten

SP:

211

minuten

PvdA:

166

minuten

ChristenUnie:

136

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

117

minuten

SGP:

117

minuten

DENK:

108

minuten

Forum voor Democratie:

111

minuten