Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 9 december 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 december

Woensdag 14 december

Donderdag 15 december

Stemming

25 422, nr. 168 (overgenomen)

Stemmingen

34 397

Stemmingen

34 397, nr. 22

34 397, nr. 23

34 397, nr. 24

34 397, nr. 25

Stemmingen

34 567

Stemmingen

34 567, nr. 9 (aangehouden)

34 567, nr. 10

34 567, nr. 11

Stemmingen

34 530, nr. 5 (aangehouden)

34 530, nr. 6 (aangehouden)

34 530, nr. 7

34 530, nr. 8

Stemmingen

29 664, nr. 159

29 664, nr. 160

29 664, nr. 161

29 664, nr. 162 (aangehouden)

29 664, nr. 163

29 664, nr. 164 (aangehouden)

29 664, nr. 165

29 664, nr. 166

29 664, nr. 167

29 664, nr. 168

Stemmingen

28 286, nr. 891

28 286, nr. 892

28 286, nr. 893 (aangehouden)

28 286, nr. 894 (aangehouden)

28 286, nr. 895

28 286, nr. 896

28 286, nr. 897 (aangehouden)

28 286, nr. 898 (gewijzigd)

28 286, nr. 899

28 286, nr. 900

Stemmingen

31 765, nr. 253

31 765, nr. 254 (overgenomen)

31 765, nr. 255 (aangehouden)

31 765, nr. 256

31 765, nr. 257

Stemmingen

34 104, nr. 151 (aangehouden)

34 104, nr. 152

34 104, nr. 153

34 104, nr. 154 (ingetrokken)

Stemmingen

31 239, nr. 227

31 239, nr. 226

31 239, nr. 228

31 239, nr. 229

31 239, nr. 230

31 239, nr. 231

31 239, nr. 232

31 239, nr. 233

31 239, nr. 234

31 239, nr. 235

31 239, nr. 236

31 239, nr. 237

31 239, nr. 238

31 239, nr. 239

31 239, nr. 240

Stemming

34 550-XV, nr. 61 (gewijzigd)

Stemmingen

34 624

Stemmingen

34 036, nr. 45

34 036, nr. 46

34 036, nr. 47

34 036, nr. 48 (gewijzigd)

34 036, nr. 49

34 036, nr. 50

34 036, nr. 51

34 036, nr. 52

34 036, nr. 53

34 036, nr. 54

34 036, nr. 55

34 036, nr. 56

Stemmingen

31 332, nr. 79

31 332, nr. 80

31 332, nr. 81

31 332, nr. 82

34 372

34 548

34 506

34 246

34 512

34 051

34 573

34 331

34 402

34 614

34 577

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over het ontwerpWijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming

– de motie-Van Veldhoven over een raad van advies voor de ANVS

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

34 397 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Helvert (21,III) over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Indien 21 verworpen:

– gewijzigd amendement Bisschop c.s. (10) over een uitzondering van de kentekenplicht voor smalspoortrekkers

– gewijzigd amendement Visser (12,I en II) over een uitzondering van de kentekenplicht voor landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 kilometer per uur, en voor aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen

– gewijzigd amendement Van Helvert (13) over een uitzondering van de kentekenplicht voor landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 kilometer per huur

N.B. Indien zowel amendement 10 als amendement 12 en/of 13 wordt aangenomen, komt het in artikel I, onderdeel B, onder 1, onderdeel b opgenomen subonderdeel 2° te luiden:

2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, landbouw- en bosbouwtrekkers die met inbegrip van een of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet breder zijn dan 1,3 meter, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en.

– onderdeel B

– onderdeel F

– amendement Van Helvert (21,IV) (toevoegen onderdeel G)

– gewijzigd amendement Visser (15,III) over verlaging van het promillage voor het ongeldig worden van het rijbewijs bij herhaaldelijk rijden onder invloed (toevoegen onderdeel G)

– amendement Hoogland (11,III) over een getrapte recidiveregeling bij rijontzeggingen wegens rijden onder invloed (toevoegen onderdeel G)

– artikel I

– amendement Hoogland (11,IV) (invoegen artikel Ia)

– amendement Van Helvert (21,V)

– artikel Ia

– artikel II

– amendement Van Helvert (21,VI)

– artikel III

– amendement Van Helvert (21,VII)

– artikel IV

– amendement Van Helvert (21,VIII)

– artikel V

– artikel VI

– amendement Visser/Van Helvert (20,III) (invoegen artikelen VIa en VIb)

– artikel VII

– amendement Visser/Van Helvert (20,I&II)

– amendement Hoogland (11,I&II)

– amendement Van Helvert (21,I&II)

– gewijzigd amendement Visser (15,I&II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

– de motie-Visser over de ondergrens voor ongeldig verklaren rijbewijs bij recidive alcoholgebruik

– de motie-Visser over snelheidsverhoging voor trekkers

– de motie-Van Helvert over een convenant over gebiedsontsluitingswegen en rondwegen

– de motie-Van Helvert over het ontwikkelen van een plan voor de aanleg van «landbouwpaden»

6. Stemmingen in verband met:

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden

34 567 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Klein (8) over het bij fractiesplitsingen van doorslaggevende betekenis laten zijn van de getalsmatige verhoudingen

– onderdeel C

– onderdeel D

– subamendement Kuzu (7) over het voorkomen dat fractievoorzitters die een gift van meer dan 4.500 euro uit het buitenland hebben ontvangen lid worden van de CIVD

– amendement Zijlstra c.s. (6) over een voorziening voor het lidmaatschap van de CIVD (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m H

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– voorstel

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken

– de motie-Klein over kandidaten wijzen op hun grondwettelijke rechten en plichten

– de motie-Kuzu over het afschaffen van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

– de motie-Houwers over het terugstorten van het vrijgevallen deel aan de Tweede Kamerorganisatie

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Weidevogels

– de motie-Voortman c.s. over uitbreiding van het zwaar beheerd areaal weidevogelgebied

– de motie-Voortman/Grashoff over cofinanciering van de beheervergoedingen voor het extra areaal intensief beheerd weidevogelgebied

– de motie-Voortman/Grashoff over een specifiek beheerpakket voor de Ecological Focus Area's

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over predatorenbeheer

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

De Voorzitter: mw. Jacobi verzoekt haar motie op stuk nr. 164 aan te houden.

– de motie-Bruins over wetenschappelijk onderzoek naar visbestanden

– de motie-Bruins over een eenmalig bedrag voor wetenschappelijk onderzoek

– de motie-Ouwehand over de bescherming van haaien en roggen in de Noordzee

– de motie-Jacobi over het verplicht stellen van een black box voor visserij op de Waddenzee

– de motie-Jacobi over aanvullende maatregelen voor herstel van de visbestanden in het IJsselmeer

– de motie-Jacobi/Geurts over onderzoek naar invoering van een zeevisvergunning

– de motie-Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

– de motie-Geurts c.s. over de uitvoering van het nieuwe Europees Visserijfonds

– de motie-Van Gerven over een masterplan IJsselmeer 2.0

– de motie-Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 898 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Graus over samenwerking tussen groene boa's en taakaccenthouders dierenwelzijn

– de motie-Graus over de aanwezigheid van een NVWA-inspecteur of politiebeambte tijdens risicovolle controles

– de motie-Graus over het registreren en chippen van honden

– de motie-Van Gerven over een witte lijst van bonafide hondenhandelaren en -fokkers

– de motie-Van Gerven over beëindigen van de zwanenjacht

– de motie-Van Gerven over de vergoeding van schade veroorzaakt door zwanen

– de motie-Van Gerven over het beëindigen van het routinematig couperen van varkensstaarten

– de gewijzigde motie-Ouwehand over inperking van de import van puppy's uit Hongarije

– de motie-Ouwehand over alleen nog het dierenpaspoort toestaan

– de motie-Ouwehand over een verplicht registratienummer voor Nederlandse verkopers van puppy's

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

– de motie-Keijzer over het inkopen van zorg door zorgkantoren in het kader van de Wlz

– de motie-Klever c.s. over het omarmen van het manifest «Scherp op Ouderenzorg»

– de motie-Voortman over een overheadnorm van 10%

– de motie-Dik-Faber over het bevorderen van het gesprek over kwaliteit van zorg

– de motie-Potters/Voortman over het belang van bestuurlijke intervisie

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg (Wlz)

– de motie-Bergkamp/Keijzer over het versnellen van de uitvoeringstoets

– de motie-Leijten over de wijkverpleging opnemen in de Wlz

– de motie-Leijten over aanpassing van de indicatievoorwaarden voor toegang tot de Wlz

– de motie-Dik-Faber over versnellen van het NZa-onderzoek naar vervoerkosten.

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energie

de motie-Agnes Mulder over behoud van de werkgelegenheid bij ECN/TNO in Petten

– de motie-Agnes Mulder over onderzoek naar een ander hoogspanningstracé in Groningen

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over het in stand houden van de salderingsregeling tot 2023

– de motie-Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten

– de motie-Jan Vos c.s. over geen nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

– de motie-Klever/Wilders over geen windmolens plaatsen in de Drentse Veenkoloniën

– de motie-Smaling over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

– de motie-Smaling/Jan Vos over het vergoeden van de waardedaling van onroerend goed bij verkoop

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over het betrekken van burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties bij de vaststelling van het 380 kV-tracé

– de motie-Van Tongeren over verplichtende energiebesparingsmaatregelen voor de energie-intensieve industrie

– de motie-Van Tongeren over de uitvoering van de Wet normering topinkomens bij energiebedrijven

– de motie-Van Veldhoven over compenseren van de negatieve consequenties van windmolens op zee voor de lokale economie

– de motie-Van Veldhoven over het betrekken van Groningse burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties bij het traject van de hoogspanningslijn

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over waarborgen van het duurzame karakter van het nieuwe onderzoeksinstituut

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 61 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Krol over een toetsing van de toereikendheid van de overbruggingsregeling AOW

15. Stemmingen in verband met:

Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven

De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met de voorgestelde wijziging.

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitwerking van de Wet DBA

De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg wenst zijn motie op stuk nr. 48 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Omtzigt over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot

– de motie-Omtzigt/Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die te kwader trouw handelen

– de motie-Van Weyenberg/Omtzigt over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd

– de gewijzigde motie-Van Weyenberg over het creëren van een «veilige zone» voor zelfstandigen

– de motie-Van Weyenberg over een uitzondering op de loonheffing voor zelfstandig ondernemerschap

– de motie-Van Weyenberg/Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

– de motie-Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader

– de motie-Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA

– de motie-Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR

– de motie-Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers

– de motie-Bashir/Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

– de motie-Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo

– de motie-Van Meenen c.s. over het per direct afschaffen van de rekentoets

– de motie-Rog c.s. over de rekentoets ook in het vwo geen onderdeel uit laten maken van de kernvakken

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitwerken

– de motie-Straus over afspraken met de PO-Raad over de rekenagenda

18. Debat over de Europese Top van 15 en 16 december 2016 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

10

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

7

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

5

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren:

2,5

minuten

Houwers, Klein, Monasch, Van Vliet:

1,5

minuten

19. VAO Voor- en vroegschoolse educatie (AO d.d. 30/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

23. Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

24. Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (1e termijn Kamer)

25. Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (re- en dupliek)

26. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

27. Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (1e termijn Kamer)

28. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

29. Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

30. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

31. Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

32. Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2016

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/11)

– VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Sociaal Domein (AO d.d.16/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 06/12)

– VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 07/12)

– VAO Energiebesparing gebouwde omgeving (AO d.d. 07/12)

– VAO Elektrisch rijden (AO d.d.07/12)

– VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 08/12)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 470 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 489 (Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 524 (Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95))

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

– VSO over de rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 479 (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 584 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

24, 25 en 26 januari (week 4)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

12. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

13. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

14. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

15. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

16. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

20. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

21. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

22. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

23. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

24. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

25. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

26. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

27. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

29. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

30. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

31. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

32. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

33. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

34. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

35. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

36. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

37. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

38. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

40. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

41. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

42. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

43. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

44. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

45. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

46. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

47. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

48. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

49. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

50. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

52. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

53. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

54. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

55. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

57. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

59. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

60. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

61. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

62. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

63. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

64. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

65. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

66. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

67. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

68. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

69. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

70. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

71. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

72. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (Minister EZ)

73. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

43. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

44. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

45. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 12 december 2016 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468) en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstuk 34 434)

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen»

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018