Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734397 nr. 24

34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rijbewijsplicht voor landbouwvoertuigen deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen dat de verkeersveiligheid vergroot;

overwegende dat voor een aantal van deze maatregelen, waaronder een betere toegang tot gebiedsontsluitingswegen en rondwegen voor landbouwvoertuigen, nadrukkelijk inzet van wegbeheerders (provincies en gemeenten) nodig is;

verzoekt de regering, over te gaan tot het sluiten van een convenant met wegbeheerders en het bedrijfsleven over het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/u en een betere toegang tot gebiedsontsluitingswegen en rondwegen voor landbouwvoertuigen;

verzoekt de regering tevens om, gemeenten te laten aansluiten bij het geautomatiseerde systeem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer om ontheffingen laagdrempelig en goedkoop te verkrijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert