Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 27 februari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 maart

14.00 uur

Woensdag 4 maart

10.15 uur

Donderdag 5 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs

30 079, nr. 54

– de motie-Jasper van Dijk over een drempelloze toegang van vmbo-t tot havo

30 079, nr. 55

– de motie-Jasper van Dijk over kwetsbare mbo-scholieren die onder de Participatiewet vallen

30 079, nr. 56

– de motie-Straus c.s. over het project «VMBO On Stage»

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het omzeilen van het schooladvies

De Voorzitter: dhr. Rog trekt zijn motie op stuk nr. 222 in. Dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 220 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 289, nr. 217

– de motie-Ypma over duidelijk communiceren over de toelating tot het voortgezet onderwijs

31 289, nr. 218

– de motie-Ypma/Rog over nadrukkelijk communiceren dat basisscholen gecombineerde schooladviezen mogen geven

31 289, nr. 219

– de motie-Van Meenen/Kuzu over een onderzoek naar het versterken van de positie van ouders

31 289, nr. 220 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen c.s. over terugkoppeling van rendementscijfers in de onderbouw

31 289, nr. 221

– de motie-Klaver/Van Meenen over niet vooraf delen van het onderwijskundig rapport

31 289, nr. 222 (ingetrokken)

– de motie-Rog over aanpassen van het opbrengstenmodel van de inspectie

31 289, nr. 223 (aangehouden)

– de motie-Rog/Van Meenen over een visie op de toekomst van de onderbouw in het voortgezet onderwijs

31 289, nr. 224

– de motie-Siderius over het moment van starten van de aanmeldingsprocedure

31 289, nr. 225

– de motie-Siderius over schrappen van de verplichte eindtoets in het basisonderwijs

31 289, nr. 226

– de motie-Beertema over vervroegen van de centrale eindtoets

31 289, nr. 227

– de motie-Kuzu over een terugkerend onderzoek naar onderadvisering

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 008

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

34 008 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Krol (17,I)

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Krol (12,I)

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Krol (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,I en II)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel I.

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel II.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m K

– amendement Lodders/Vermeij (16,I)

– onderdeel L

– onderdeel M

– amendement Lodders/Vermeij (9,I)

– amendement Omtzigt (18,I)

– onderdeel N

– onderdeel O

– amendement Omtzigt (18,II) (invoegen onderdeel O0a)

– onderdelen Oa t/m P

– amendement Madlener (15,I)

– onderdeel Q

– amendement Lodders/Vermeij (16,II)

– onderdeel R

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– gewijzigd amendement Krol (17,II)

 • Indien 17 verworpen:

 • – amendement Krol (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,I en II)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel I.

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel II.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m J

– amendement Lodders/Vermeij (16,III)

– onderdeel K

– onderdeel L

– amendement Lodders/Vermeij (9,II)

– amendement Omtzigt (18,III)

– onderdeel M

– onderdeel N

– amendement Omtzigt (18,IV) (invoegen onderdeel N0a)

– onderdelen Na t/m O

– amendement Madlener (15,II)

– onderdeel P

– amendement Lodders/Vermeij (16,IV)

– onderdeel Q

– artikel II

– artikelen IIA t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet pensioencommunicatie

De Voorzitter: dhr. Krol trekt zijn motie op stuk nr. 26 in en wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 008, nr. 19

– de motie-Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen

34 008, nr. 20

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een uniforme rekenwijze voor de uitvoeringskosten van pensioenfondsen

34 008, nr. 21

– de motie-Van Weyenberg/Vermeij over een variant in het pensioenregister gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd

34 008, nr. 22

– de motie-Ulenbelt over compenseren van de korting voor mensen die geen recht meer hebben op AOW-partnertoeslag

34 008, nr. 23

– de motie-Vermeij/Van Weyenberg over inzicht van werknemers in het bedrag dat de werkgever aan pensioenpremie betaalt

34 008, nr. 24

– de motie-Krol over toegang tot het pensioenregister voor alle gepensioneerden

34 008, nr. 25

– de motie-Krol over de informatie op het Uniform Pensioenoverzicht

34 008, nr. 26 (ingetrokken)

– de motie-Krol over ook lijfrenten opnemen in het pensioenregister

34 008, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol c.s. over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 970

Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.)

33 970 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel 1 t/m 4

– amendement Van der Burg/Van Nispen (10)

– artikel 5

– artikelen 6 t/m 42

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Paardenhouderij

28 286, nr. 783

– de motie-Ouwehand over een verbod op paardenmarkten

28 286, nr. 784

– de motie-Ouwehand over het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

28 286, nr. 785 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over borging van de Gids voor Goede Praktijken

28 286, nr. 786

– de motie-Ouwehand over het opleggen van een educatieve maatregel bij lichte overtredingen

28 286, nr. 787

– de motie-Bashir/Ouwehand over een verbod op deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten

28 286, nr. 788

– de motie-Bashir over nadere onderbouwing van het predicaat «koninklijk» van de KVTH

28 286, nr. 789

– de motie-Graus over het in ere herstellen van het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

28 286, nr. 790

– de motie-Graus over het afdoende borgen van het taakaccent dierenwelzijn

28 286, nr. 791 (aangehouden)

– de motie-Graus/Helder over een module «Herkenning dierenmishandeling»

28 286, nr. 792

– de motie-Graus/Helder over taakaccenthouders dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep Forensische Diergeneeskunde

28 286, nr. 793

– de motie-Graus/Helder over een verplichte meldcode bij het vermoeden van dierenmishandeling

28 286, nr. 794

– de motie-Graus/Helder over een lesmodule Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 270

– de motie-Ulenbelt/Siderius over het heffen van leges voor opname in het landelijk register

31 322, nr. 271 (aangehouden)

– de motie-Ulenbelt/Siderius over opschorten van de terugvordering van de kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 272

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 108

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

34 108 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Dijkgraaf (11)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m L

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Ulenbelt (12,I)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,I en II)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel I.

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel II.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (13,I)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel I.

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel II.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (12,II)

– amendement Ulenbelt (13,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13, onderdeel II.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,III)

 • – amendement Ulenbelt (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (14,I)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, eerste lid, de zinsnede: of 616b.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 14 wordt aangenomen, vervallen in het ingevolge amendement 14 ingevoegde artikel 616ba, de aanduiding «1.» voor het eerste lid, de zinsnede «616a of» en het tweede lid.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (12,III)

– amendement Ulenbelt (14,II)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 14 wordt aangenomen en anderzijds amendement 8 of amendement 12, wordt in artikel 616c vóór «en 616d» ingevoegd:, 616ba.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (12,IV)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,V)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (14,III)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 14, onderdeel III.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– amendement Ulenbelt (12,V)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VI en VII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m Da

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,VIII)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– onderdeel E

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,IX)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– onderdeel F

– artikel II

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Van Weyenberg (16)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel IV

– artikelen V t/m VIII

– amendement Ulenbelt (13,III)

– artikel IX

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Bisschop (8,X)

– artikel X

– artikelen Xa t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet aanpak schijnconstructies

34 108, nr. 17

– de motie-Ulenbelt over intrekken van de tweede nota van wijziging

34 108, nr. 18

– de motie-Ulenbelt over het verhalen van niet betaalde facturen

34 108, nr. 19

– de motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

34 108, nr. 20

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over extra middelen om de capaciteit van de Inspectie SZW te vergroten

34 108, nr. 21

– de motie-De Graaf over opnieuw invoeren van de tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit het buitenland

12. VAO Energieraad (formeel) op 5 maart 2015 (AO d.d. 25/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 383, nr. 227

14. VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

16. Debat over belastingontwijking met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 993

17. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

33 961

18. Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën

33 949

19. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

20. Gezamenlijke behandeling van:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

34 016

21. Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

32 334

22. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

34 114

23. Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

34 115

24. Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

34 116

25. Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 maart (week 11)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 04/02)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

– VAO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (AO d.d. 05/02)

– VAO Politie (AO d.d. 11/02)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 12/02)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01)

– VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 24/02)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 25/02)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32))

34 022 (Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so))

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 073 (Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd))

33 817 (Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie)

17 en 19 maart (week 12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17 maart)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

34 023 (Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157))

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 maart)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (2 april)

34 083 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd)

7, 8 en 9 april (week 15)

Nog te bepalen

14, 15 en 16 april (week 16)

Nog te bepalen

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal en over de verkoop van SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën))

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

5. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

6. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

7. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

9. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

11. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

12. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

14. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

15. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

16. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

17. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

18. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

19. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven) (Thieme/Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

21. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

22. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ en MP) (was een dertigledendebat)

23. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

3. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

9. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

10. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

15. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

16. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over de natuurambitie grote wateren 2050 (Geurts) (Minister I&M en Staatssecretaris EZ)

19. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

22. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over de plofkipindustrie uit derde landen (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister voor BuHa/OS)

24. Dertigledendebat over problemen bij de SVB rond het persoonsgebonden budget (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Smaling) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

27. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

28. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

29. Dertigledendebat over de bezetting van het Maagdenhuis (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016