Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 6 september 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 september

14.00 uur

Woensdag 11 september

10.15 uur

Donderdag 12 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de derivatenposities van (semi-)publieke overheden

33 489, nr. 12

– de motie-Tony van Dijck over de begrenzing van het gebruik van derivaten

33 489, nr. 13

– de motie-Tony van Dijck over rentecaps van (semi)publieke instellingen

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken

32 847, nr. 85

– de motie-Van Klaveren over het schrappen van het prijsleiderschapsverbod

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen

De Voorzitter: dhr. Oskam wenst zijn motie op stuk nr. 118 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-VI, nr. 118 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Oskam over de executie van nog niet ten uitvoer gelegde zaken

33 400-VI, nr. 119 (aangehouden)

– de motie-Helder/Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen

30 545, nr. 126

– de motie-Potters over een rapportage van het Inlichtingenbureau

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de brief van de Staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen»

29 452, nr. 162

– de motie-Oskam over een passende oplossing voor de vrijlating van tientallen tbs'ers

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell

26 956, nr. 149

– de motie-Van Tongeren/Van Gerven over een financiële bijdrage voor extra inspecties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht

26 956, nr. 171

– de motie-Van Tongeren over het sluiten van drie onveilige bedrijfsonderdelen in de chemiesector

26 956, nr. 172

– de motie-Van Gerven over concrete en duidelijke onderzoeken door de Inspectie Leefomgeving en Transport

26 956, nr. 173

– de motie-Van Veldhoven over het realiseren van integraal toezicht voor Brzo-bedrijven

26 956, nr. 174

– de motie-Van Veldhoven over het verplicht inhuren van een veiligheidsdeskundige

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet»

32 824, nr. 32

– de motie-Van Klaveren over een onderzoek naar shariawijken in Nederland

32 824, nr. 33

– de motie-Van Klaveren over het stoppen van de immigratie uit islamitische landen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis

33 720, nr. 1

– de motie-Leijten over maatregelen ter voorkoming van faillissementen en strategische fusies van (kleinere) ziekenhuizen

33 720, nr. 2

– de motie-Leijten over het niet toestaan van aandeelhoudersconstructies in de zorg

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

31 865, nr. 53

Brief van de Commissie voor de Rijksuitgaven inzake een voorstel voor het aanbrengen van meer focus in de verantwoordingsstukken over de uitvoering van de rijksbegroting 2013

De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het voorstel van de Commissie voor de Rijksuitgaven en een reactie te vragen aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer.

13. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over berichten over problemen met het alarmnummer 112 met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 996

21. Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (antwoord regering in 2e termijn)

33 637

22. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

33 575

23. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

33 239

24. Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (antwoord 1e termijn + re- en dupliek)

33 579

25. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens

33 438

26. Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag; aanbieding van de rijkbegrotingen voor het jaar 2014

– VAO Dierproeven (AO d.d. 15/05)

– VAO Evaluatie Wet uniformering loonbegrip (AO d.d. 04/09)

– VAO Financiën primair onderwijs (AO d.d. 04/09)

– VSO over de voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 (Kamerstuk 32 620, nr. 83)

– VSO over het protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur (Kamerstuk 29 385, nr. 75)

33 440 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

33 599 (Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 486 (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 329 (Wijziging van de Wet op de naburige rechten betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten)

33 168 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

24, 25 en 26 september (week 39)

– Algemene Politieke Beschouwingen (25 en 26 september)

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 590 (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

33 503 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Begroting van de Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

33 322 (Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 664 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting)

33 365 (R1987) Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

herfstreces: 18 oktober t/m 28 oktober (week 43)

29, 30 en 31 oktober (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XI)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2014 (plenaire afronding, inclusief stemmingen)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over de begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (commissie VWS brengt nog nader verslag uit)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (Minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

3. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (Minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (Staatssecretaris Financiën, Ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

5. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

6. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

7. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland en over nieuwe financiële steun (Van Hijum) (Minister Fin)

8. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

9. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (Staatssecretaris Fin)

10. Debat over het thema «subsidiariteit» (Verheijen) (MP + Minister BuZA)

11. Debat over de winning van schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

12. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

13. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

14. Debat over het ACVZ rapport inzake het buitenschuldbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over de aangekondigde visie op de Krijgsmacht (Hachchi) (Minister van Defensie)

16. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

17. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (Minister SZW + Minister V&J + Minister-President) (voorafgegaan door een brief)

2. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (Minister EZ + Staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (Minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

4. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (Minister V&J + Staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (Minister en Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (Minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

(Van Gerven) (Minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over de explosie van wanbetalers door het eigen risico (Leijten) (Minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (Staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

13. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

14. Dertigledendebat over het al dan niet verlagen van de premie door zorgverzekeraars (Agema) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 30 september 2013 van 14.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33 472)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 11 november 2013 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel cultuur van de begroting OCW

Maandag 11 november 2013 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Nota inzake de visie op de krijgsmacht

Maandag 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2014

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 25 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 25 november 2013 van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel media van de begroting OCW

Recesperiodes

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015