Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 12 november 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 november

14.00 uur

Woensdag 17 november

10.15 uur

Donderdag 18 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Visserij van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011

32 500-XIII, nr. 48

– de motie-Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk

32 500-XIII, nr. 49

– de motie-Jacobi c.s. over onderbrengen van kleine vismarkten bij het Visserij Innovatie Platform

32 500-XIII, nr. 50

– de motie-Jacobi c.s. over omkering van de bewijslast bij het tegengaan van stroperij

32 500-XIII, nr. 51

– de motie-Houwers c.s. over MZI-bedrijven die voor 2004 gestart zijn

32 500-XIII, nr. 52 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over wegvangen van jonge paling uit met dioxine vervuilde gebieden

32 500-XIII, nr. 53

– de motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems

32 500-XIII, nr. 54

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte

32 500-XIII, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Koppejan c.s. over aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar voor de beroeps- en sportvisserij

32 500-XIII, nr. 56

– de motie-Koppejan c.s. over betrekken van de mogelijkheden voor sportvisserij bij waterstaatkundige werken

32 500-XIII, nr. 57

– de motie-Van Veldhoven c.s. over in Brussel promoten van het «Deense experiment»

32 500-XIII, nr. 58

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een vangstverbod voor paling

32 500-XIII, nr. 59

– de motie-El Fassed/Ouwehand over vangstquota op basis van wetenschappelijk advies

32 500-XIII, nr. 60

– de motie-El Fassed/Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn

32 500-XIII, nr. 61

– de motie-Slob c.s. over ASC-gecertificeerde pangasius

32 500-XIII, nr. 62

– de motie-Slob c.s. over een ASC-standaard voor meerval

32 500-XIII, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Dijkgraaf c.s. over herzien van de splitsing van visrechten voor staatswateren

32 500-XIII, nr. 64

– de motie-Ouwehand over de afbouw van Europese visserijsubsidies

4. Stemmingen in verband met:

31 980, nr. 15

Brief van het Presidium inzake het gewijzigde onderzoeksvoorstel Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de Tijdelijke commissie Onderzoek financieel stelsel te besluiten en in te stemmen met het gewijzigde onderzoeksvoorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar de crisismaatregelen in de periode september 2008 tot en met januari 2009.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

De Voorzitter: dhr. Van der Veen wenst zijn motie op stuk nr. 28 te wijzigen. Mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 41 te wijzigen en mw. Dille haar motie op stuk nr. 52. Dhr. Van der Staaij wenst zijn motie op stuk nr. 66 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500-XVI, nr. 23

– de motie-Van der Veen c.s. over de voor- en nadelen van een meer inkomensafhankelijke premie

32 500-XVI, nr. 24 (ingetrokken)

– de motie-Van der Veen/Voortman over wettelijk verankeren van de beloningscode in de zorgsector

32 500-XVI, nr. 25

– de motie-Van der Veen c.s. over niet overgaan tot het introduceren van winstuitkeringen in de zorg

32 500-XVI, nr. 26

– de motie-Van der Veen c.s. over overleg met de Kamer over uitbreiding van het B-segment

32 500-XVI, nr. 27

– de motie-Van der Veen c.s. over de invulling van de basiszorg

32 500-XVI, nr. 28 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over aandoeningen met een lage ziektelast

32 500-XVI, nr. 29

– de motie-Van der Veen c.s. over afzien van het afschaffen van de werelddekking

32 500-XVI, nr. 30

– de motie-Wolbert c.s. over een passende indicatiestelling voor alle AWBZ-verzekerden

32 500-XVI, nr. 31

– de motie-Wolbert c.s. over een mogelijke afstandsindicatie bij voortgezet tweetalig onderwijs aan doven

32 500-XVI, nr. 32 (aangehouden)

– de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over oplossen van de huidige wachtlijst voor pgb's

32 500-XVI, nr. 33

– de motie-Wolbert/Voortman over afzien van de indexeringsstop en de 3% korting op pgb-tarieven

32 500-XVI, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over begeleiding voor mensen met een IQ hoger dan 70 en meervoudige problematiek

32 500-XVI, nr. 35

– de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over wettelijk verankeren van het pgb en vaststellen van de tarieven

32 500-XVI, nr. 36

– de motie-Wolbert over beloningen in de zorg onder de wettelijke norm voor beloningen in de publieke en semipublieke sector

32 500-XVI, nr. 37

– de motie Venrooy-van Ark c.s. over financiering van kleinschalige wooninitiatieven vanuit het pgb

32 500-XVI, nr. 38

– de motie Venrooy-van Ark c.s. over de wijze waarop het pgb wettelijk verankerd wordt

32 500-XVI, nr. 39

– de motie Kooiman over alternatieven om in de jeugdzorg geen eigen bijdrage te hoeven invoeren

32 500-XVI, nr. 40

– de motie Kooiman/Voortman over in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg

32 500-XVI, nr. 41 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie Kooiman c.s. over tegengaan van de stijgende wachtlijsten in de zorg voor jeugd

32 500-XVI, nr. 42

– de motie Leijten/Van Gerven over waarborgen van de professionele autonomie van artsen en hulpverleners

32 500-XVI, nr. 43

– de motie Leijten over beperken van het oppotten van geld door zorginstellingen in een RAK

32 500-XVI, nr. 44

– de motie Leijten over niet afschaffen van de macronacalculatie

32 500-XVI, nr. 45

– de motie-Uitslag c.s. over wegnemen van belemmerende regelgeving voor vrijwilligers

32 500-XVI, nr. 46

– de motie-Dijkstra/Voortman over alternatieven voor de bezuiniging op het aantal ivf-behandelingen

32 500-XVI, nr. 47

– de motie-Dijkstra over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de besteding van AWBZ-middelen

32 500-XVI, nr. 48

– de motie-Dijkstra over wetenschappelijk onderzoek naar preventie-activiteiten

32 500-XVI, nr. 49

– de motie-Dijkstra over mogelijke financiering van de behandeling van secundaire geslachtskenmerken bij transgenders

32 500-XVI, nr. 50

– de motie-Dijkstra over implementatie van de tolerantiescan en de overige maatregelen uit het Masterplan Roze 50+

32 500-XVI, nr. 51

– de motie-Dijkstra over veiligstellen van de kennis en kunde van het CBO

32 500-XVI, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dille/Van der Burg over omzetten van de huidige meldcode kindermishandeling in een wettelijke meldplicht voor beroepskrachten

32 500-XVI, nr. 53

– de motie-Agema c.s. over de rollator en andere loophulpmiddelen in het basispakket houden

32 500-XVI, nr. 54

– de motie-Agema over clusteren van het onderzoek naar alzheimer

32 500-XVI, nr. 55

– de motie-Voortman over een nulmeting naar het huidige aantal medewerken in de zorg

32 500-XVI, nr. 56

– de motie-Voortman/Dijkstra over verschuiven van de ingangsdatum van eventuele wijzigingen in de pgb's naar 1 juli 2011

32 500-XVI, nr. 57

– de motie-Voortman c.s. over niet in gevaar mogen komen van wooninitiatieven door maatregelen in het pgb

32 500-XVI, nr. 58

– de motie-Voortman/Kooiman over een stappenplan voor de wijzigingen aan het stelsel van jeugdhulpverlening

32 500-XVI, nr. 59

– de motie-Voortman/Kooiman over financiële onderbouwing van de efficiencykorting in de jeugdzorg

32 500-XVI, nr. 60

– de motie-Voortman/Kooiman over voortzetten van de pilots voor opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld

32 500-XVI, nr. 61

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over uitstellen van de bezuiniging op mentorschapsprojecten

32 500-XVI, nr. 62

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over financieren van het LPGGz en platform VG

32 500-XVI, nr. 63

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden

32 500-XVI, nr. 64

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over een tolk gebarentaal voor media-uitzendingen van de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

32 500-XVI, nr. 65

– de motie Van der Staaij c.s. over aanpakken van de knelpunten van de palliatieve zorg

32 500-XVI, nr. 66 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie Van der Staaij c.s. over bevorderen van betere naleving van de normen voor de verkoop van alcohol aan jongeren

32 500-XVI, nr. 67

– de motie Ouwehand c.s. over een overzicht van de relatie tussen groen in de omgeving en gezondheid

32 500-XVI, nr. 68

– de motie Ouwehand c.s. over oormerken van onderzoeksbudget voor alternatieven voor dieproeven

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

De Voorzitter: dhr. Çelik verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 15 in stemming te brengen. Ik neem aan dat wij over deze motie kunnen stemmen. Dhr. Beertema wenst zijn motie op stuk nr. 30 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 500-VIII, nr. 14

– de motie-Çelik/Voordewind over toelatingseisen in relatie tot kansen van leerlingen

32 500-VIII, nr. 15

– de motie-Çelik c.s. over afzien van bezuinigingen op passend onderwijs

32 500-VIII, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Çelik/Dijsselbloem over een stofkamoperatie ten gunste van passend onderwijs

32 500-VIII, nr. 17 (ingetrokken)

– de motie-Çelik/Voordewind over het tegengaan van on(der)bevoegdheid van lesgevende docenten

32 500-VIII, nr. 18

– de motie-Smits over het rechtstreeks toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget

32 500-VIII, nr. 19

– de motie-Smits/Çelik over een pilot voor rechtstreekse rijkssubsidie aan de schoolvestiging

32 500-VIII, nr. 20

– de motie-Smits over ongedaan maken van de bezuiniging van 90 mln. op de lumpsum van het basisonderwijs

32 500-VIII, nr. 21

– de motie-Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen

32 500-VIII, nr. 22

– de motie-Ferrier c.s. over geïntegreerde en doelmatige zorg en ondersteuning van jeugdigen

32 500-VIII, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Biskop c.s. over verbetering van de aansluiting mbo-hbo

32 500-VIII, nr. 24

– de motie-Van der Ham c.s. over een kennisbegroting

32 500-VIII, nr. 25

– de motie-Van der Ham c.s. over transparante en eenduidige toelatingseisen voor de havo

32 500-VIII, nr. 26

– de motie-Van der Ham/Smits over een bestuurlijke aanwijzing aan zeer zwakke scholen

32 500-VIII, nr. 27

– de motie-Van der Ham over behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

32 500-VIII, nr. 28 (aangehouden)

– de motie-Beertema over het ontwikkelen van een canon van de westerse beschaving

32 500-VIII, nr. 29

– de motie-Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school

32 500-VIII, nr. 30 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema over het invoeren van landelijke eindtermen voor het gehele onderwijs

32 500-VIII, nr. 31

– de motie-Klaver c.s. over de leerling-leraarratio als bekostigingsgrondslag voor de lumpsumfinanciering

32 500-VIII, nr. 32

– de motie-Voordewind c.s. over afzien van voorgenomen investering in prestatiebeloning van leraren

32 500-VIII, nr. 33

– de motie-Voordewind c.s. over in kaart brengen van gevolgen van bezuinigingen op passend onderwijs

32 500-VIII, nr. 34

– de motie-Voordewind c.s. over bezuinigingen op passend onderwijs laten neerslaan op terugdringen bureaucratie en management

32 500-VIII, nr. 35

– de motie-Voordewind/Ferrier over oplossingen gericht op het opvangen van de gevolgen van krimp

32 500-VIII, nr. 36

– de motie-Dijkgraaf c.s. over verbeteren van het maatwerk in de toewijzing van VVE-programma's

32 500-VIII, nr. 38 (ingetrokken)

– de motie-Dijkgraaf over keuze voor gespecialiseerde vakleerkracht bij de school

32 500-VIII, nr. 39 (aangehouden)(gewijzigd, was nr. 37)

– de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het Verslag van de Europese Top

De Voorzitter: dhr. Schouw wenst zijn motie op stuk nr. 486 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-20, nr. 486

– de motie-Schouw/Braakhuis over een gezamenlijk EU-uitzettingsbeleid

32 504, 32 505, 32 401

8. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) (plenaire afronding)

32 500-I, 32 500-III, 32 360-I, 32 360-III

9. Begroting Algemene Zaken incl. begroting van de Koning (inclusief Jaarverslagen en Slotwetten 2009)

10. Debat over de brief met de lijst van hervormingen en stelselherzieningen met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

11. VAO Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (AO d.d. 4/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 339

12. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

13. Gezamenlijke behandeling van:

32 419

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – B (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B)

32 368

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A)

32 428

Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

32 421

14. Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

32 430

15. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

32 474

16. Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

32 520

17. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

32 513, nrs. 25 t/m 27

18. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

32 456

19. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010)

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Veiligheid en Justitie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Natuur van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011

4. Begroting Immigratie en Asiel (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Binnenlandse Zaken en begroting Koninkrijksrelaties (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

6. Begroting Hoge Colleges van Staat/Kabinetten van de Gouverneurs en begroting Staten-Generaal (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

7. Begroting Infrastructuur en Milieu (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

5. Begroting Defensie (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over alle begrotingen en slotwetten (amendementen en wetsvoorstellen)

4. Begroting Buitenlandse Zaken (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 15 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel Politie

Maandag 15 november 2010 van 17.00 tot 20.00 uur

Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur en Gemeente- en Provinciefonds 2011

Maandag 15 november 2010 van 20.00 tot 23.00 uur

Begrotingsonderdeel Overheidspersoneelsbeleid

Maandag 22 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Personeel (begroting Defensie)

Maandag 22 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Kinderopvang (begroting OCW)

Maandag 29 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Begrotingsonderdeel Materieel (begroting Defensie)

Maandag 29 november 2010 van 14.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Media (begroting OCW)

Maandag 6 december 2010 van 10.15 tot 21.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Infrastructuur)

Maandag 6 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Hoger onderwijs (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 10.15 tot 17.00 uur

Begrotingsonderdeel MIRT (Water)

Maandag 13 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Begrotingsonderdeel Cultuur (begroting OCW)

Maandag 13 december 2010 van 17.30 tot 20.30 uur

Wetgevings- en Werkprogramma Europese Commissie 2011

Recesperiodes

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotings-

behandeling

(Stand per

12 november 2010)

VVD

262

minuten

PvdA

267

minuten

PVV

265,5

minuten

CDA

229

minuten

SP

179

minuten

D66

157

minuten

GroenLinks

151

minuten

ChristenUnie

120

minuten

PvdD

107,5

minuten

SGP

 87

minuten