32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat scholen extra eisen kunnen stellen aan leerlingen met bijvoorbeeld een vmbo-t-diploma voor toelating tot de havo en dat die eisen in de praktijk ook blijken te verschillen;

overwegende, dat het vmbo-t-diploma geacht wordt qua niveau ook op te leiden voor toelating tot de havo;

van mening, dat het vmbo-t-diploma waardevast en op voldoende niveau moet zijn;

van mening, dat scholen bij twijfel over de slagingskans een leerling goede voorlichting en dringend advies dienen te geven en actieve bijscholing kunnen verlangen;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat havo's transparant en eenduidig dienen te zijn in de eisen voor toelating tot hun opleiding;

verzoekt de regering tevens er zorg voor te dragen dat scholen in staat worden gesteld, de doorstroom te begeleiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Smits

Voordewind

Klaver

Naar boven