32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 11 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, de functie «begeleiding» in de AWBZ te beperken voor mensen met een IQ hoger dan 70;

constaterende, dat binnen deze groep, verzekerden te maken kunnen hebben met meervoudige problematiek ten gevolge van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of een lichamelijke of zintuiglijke handicap;

verzoekt de regering begeleiding te garanderen voor mensen met een IQ hoger dan 70 en meervoudige problematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven