32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Noordzeevloot wereldwijd de grootste hoeveelheid bijvangst binnenhaalt;

overwegende, dat het grootste gedeelte van de teruggegooide vissen dit niet overleeft;

overwegende, dat de visstand in de Noordzee kwetsbaar is en dat er juist quota zijn opgesteld om de visstand te verduurzamen;

overwegende, dat er experimenten lopen in bijvoorbeeld Denemarken met een verscherpte controle op bijvangst door middel van camera's;

verzoekt de regering de Europese uitrol van het Deense experiment of andere oplossingen ter voorkoming van bijvangst actief in Brussel te promoten bij de herziening van het gemeenschappelijke visserijbeleid, en in de tussentijd te bezien welke maatregelen in Nederland alvast kunnen worden genomen zonder het level playing field te verstoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

El Fassed

Jacobi

Naar boven